Efter att företaget fått beslutet

Om vi anser att konsumentens krav har stöd i lagen rekommenderar vi företaget att ge konsumenten rättelse på något sätt. Våra rekommendationer är inte tvingande men majoriteten av företagen följer våra beslut.

Ungefär hälften av de ärenden som kommer in till oss prövas. Resterande del avvisas eller avskrivs. I de ärenden där konsumenten får helt eller delvis rätt följs majoriteten av besluten av företagen. Detta trots att besluten inte är tvingande. Våra beslut kan inte överklagas och för att få en omprövning beviljad krävs särskilda skäl.

Om konsumenten får helt eller delvis rätt (bifall)

När konsumenten får helt eller delvis rätt följer företaget ofta kort tid efter det beslutet. Vi rekommenderar konsumenten att ta kontakt med företaget om han eller hon inte blivit kontaktad inom två veckor.

Våra beslut kan inte överklagas till någon högre instans. Företaget har alltid möjlighet att vända dig till domstol för att få tvisten prövad där. 

Information om att pröva sin tvist i domstol finns på domstol.se (öppnas i nytt fönster) 

Vad krävs för att ett beslut ska omprövas av oss?

För att vi ska bevilja omprövning krävs att avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från vår sida och att rättelse av beslutet inte kan komma i fråga.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till oss inom fyra veckor efter det att tvisten avgjordes.

Om ärendet är uppenbart oriktigt på grund av någon annan omständighet än de som anges ovan ska vi ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon part. Det som står ovan gäller också för ärendet som avvisats eller avskrivits.

Avslag

Ett avslag innebär att konsumenten inte har fått rätt till sina krav. Konsumenten kan inte överklaga vårt beslut till någon högre instans. Däremot har konsumenten möjlighet att begära omprövning eller att gå vidare till domstol. Läs om att begära omprövning i avsnittet ovanför.

Avvisning

Att ärendet avvisas kan bland annat bero på att det gått mer än ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget. Det kan också bero på att företaget inte sagt helt eller delvis nej till konsumenten krav eller inte fått skälig tid på sig att svara på konsumentens krav. En annan vanlig anledning är att beloppet som konsumenten krävt ligger under våra värdegränser på 500, 1000 eller 2000 kr eller att ärendet rör en typ av tvist som inte prövas av oss. Både konsumenten och företaget får beslutet om att ärendet avvisats och inte kommer att prövas.

Avskrivning

Ärendet avskrivs om konsumenten och företaget kommer överens innan nämnden hunnit pröva ärendet. Det är konsumenten som ska meddela oss att ärendet ska avskrivas. Ärendet kan också avskrivas för att konsumenten av annan anledning inte längre vill att vi ska pröva tvisten.

Vår uppföljning

Våra beslut är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. I de ärenden där konsumenten får helt eller delvis rätt (bifall) gör vi en uppföljning för att ta reda på om företagen följer våra rekommendationer. Uppföljningen görs i samband med att beslutet skickas ut till konsumenten och företaget. En enkät sänds till konsumenten som har en månad på sig att besvara frågan om företaget följt rekommendationen. Svarar konsumenten att företaget inte följt nämndens beslut, skickas sammas fråga till företaget som har två veckor på sig att svara.

Två gånger om året gör vi en sammanställning över resultatet av enkätundersökningen. I sammanställningen anges enbart statistiska uppgifter. Vi redovisar siffrorna i vår årsredovisning och på vår webbplats.

Vi publicerar inga Svarta listor

Vi publicerar inte några Svarta listor med namn på företag som inte följt våra rekommendationer. Däremot är uppgifterna som finns hos oss offentliga och vem som helst har rätt att få veta vilka företag som inte följer våra beslut.

Majoriteten av besluten följs

Drygt 80 % av alla beslut där konsumenten fått rätt följs av företagen. Det visar att näringslivet har stort förtroende för att ARN:s beslut är opartiska och välgrundade. Flera branschorganisationer har som krav att deras medlemmar ska följa våra beslut.

Läs uppföljningsstatistiken här

Frågor & svar företag

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från företag.

Titta på frågorna & svaren

Prenumerera på våra nämndbeslut

På vår webbplats publicerar vi inte alla beslut utan endast referat och vanliga fall. Det går att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden. Besluten skickas då via mejl i samband med att besluten expedieras och blir offentliga. Priset för utskicken motsvarar vår självkostnad.

Prenumerera på våra nämndbeslut