Ny lag och ny instruktion för ARN - vilka är nyheterna?

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Samtidigt fick ARN en ny instruktion. Här hittar du mer information. (Uppdaterat 15 februari 2016)

Varför en ny lag?

För att öka rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden har EU tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR).

Regeringen har också beslutat om nya föreskrifter för ARN:s verksamhet.

Vilka är nyheterna?

 • ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, t.ex. värmepumpar och lotterier.

 • Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kr till 500 kr. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.

 • Konsumenten får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – från sex månader till ett år.

 • ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.

 • ARN ska försöka få parterna att komma överens (förlikning).

 • ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.

 • Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan få pröva konsumenttvister i stället för ARN. Först ska de godkännas av Kammarkollegiet. 

Länk till Kammarkollegiets information om godkända nämnder (öppnas i nytt fönster)

Vad ska jag tänka på som företagare?

 • Om ett företag motsätter sig konsumentens krav är företaget skyldigt att samtidigt informera konsumenten om ARN:s (eller en godkänd branschnämnds) webbadress och postadress. Det räcker inte med att företaget har en allmän information om ARN i avtalsvillkoren eller på sin webbplats.

  I detaljhandeln är det lämpligt att lämna över skriftlig information när konsumenten reklamerar. Information kan även lämnas per e-post i ett senare skede sedan näringsidkaren getts skälig tid att ta ställning till konsumentens krav.

  I samband med reklamationen måste företaget också redovisa om det tänker medverka i tvistlösningsförfarandet eller inte. Ett företag som inte lämnar den beskrivna informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner (13 §). Konsumentverket har ansvar för att reglerna följs.

 • Företaget ska lämna informationen även om konsumentens krav underskrider ARN:s beloppsgränser. Det är upp till konsumenten (och i slutänden ARN) att ta reda på om klagomålet kan hanteras av nämnden.

 • Att företaget informerar konsumenten eller ARN om att det inte kommer att medverka i tvistlösningsförfarandet gör inte att ARN är förhindrad att pröva tvisten. ARN prövar tvister oavsett om det anmälda företaget går med på det eller inte. Om företaget inte svarar på ARN:s begäran om svar hanteras tvisten ändå. I sådant fall rekommenderar ARN företaget att ge konsumenten vad han eller hon begär. Så fungerade det redan tidigare.

 • Lagen säger också att alla företag som är etablerade inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens "onlineplattform" på sin webbplats. Detta gäller även om företaget endast erbjuder sina varor eller tjänster till konsumenter på den svenska marknaden. EU-kommissionen har lämnat en länk till ODR- plattformen http://ec.europa.eu/odr (öppnas i nytt fönster).

 • Konsumenter som har en tvist med ett e-handelsföretag i Sverige kan självklart göra anmälan på svenska direkt till ARN. De använder sig då av anmälningsformulären som finns på vår webbplats.
  Länk till ARN: s anmälningsformulär

  ODR-plattformen är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Konsumenter ska kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk. 

Information om ODR-plattformen och företagens informationsskyldighet

För information om ODR-plattformen och företagens informationsskyldighet hänvisar vi till Konsument Europa som är kontaktpunkt för tvistlösning online.

Länk till information om tvistlösning på nätet på Konsument Europas webbplats (öppnas i nytt fönster)

ARN:s instruktion och Lag om alternativ tvistlösning

Länk till Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden (SFS 2015: 739) - Öppnas i nytt fönster

Beslut om upphävande av KOVFS 2009:1 (PDF-öppnas i nytt fönster)

Länk till Lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (SFS 2015:671) - Öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag

Länk till utskottets betänkande 2015/16: CU4 (öppnas i nytt fönster)

Länk till propositionen Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden 2014/15:128 (öppnas i nytt fönster) 

SOU 2014:47 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (öppnas i nytt fönster) 

Uppdaterat 15 februari 2016.