4.6.4. Uppringd av bedragare som lurat anmälaren att lämna ut koder från bankdosan

Konsumenten blev kontaktad en person som sa sig ringa från ett mobilföretags säkerhetstjänst och som skulle hjälpa till med att avsluta onödiga mobilabonnemang. Konsumenten fick även hjälp med andra administrativa saker. Någon månad senare ringde en person som hänvisade till den förstapersonen och påstod att konsumenten skulle ha fått 9 000 kr tillbaka från abonnemangen som avslutats. Personen bad konsumenten att gå in på kontot och kontrollera detta. Eftersom konsumenten var osäker på hur detta skulle göras hjälpte personen till. Det mobila bank-id:et fungerade inte, så konsumenten använde i stället sin bankdosa. Några dagar senare upptäckte konsumenten att pengar hade försvunnit från kontot och hen förstod att hen råkat ut för ett bedrägeri. Konsumenten menade att hen inte gett någon medgivande till transaktionerna och begärde därför att banken skulle ersätta dessa.

Nämnden konstaterade att utredningen visade att konsumenten vid flera tillfällen hade lämnat ut svarskoderna från sin bankdosa till en bedragare. Bedragaren hade i sin tur använt dessa för att dels logga in på konsumentens konto, dels för att utföra de reklamerade transaktionerna. Även om konsumenten utfört vissa moment själv och på så sätt medverkat till att de obehöriga transaktionerna hade kunnat ske genom att lämna ut koderna från sin svarsdosa, var det inte konsumenten som självständigt godkänt transaktionerna. Eftersom transaktionerna genomförts av någon annan utan konsumentens samtycke, var dessa därför obehöriga och reglerna om obehöriga transaktioner var tillämpliga i ärendet.

Om en obehörig transaktion kunnat genomföras på grund av att kontohavaren genom grov oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa regler, ansvarar kontohavaren för beloppet. Om kontohavaren är konsument är ansvaret begränsat till 12 000 kr. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt ansvarar denne dock för hela beloppet.

Nämnden konstaterade att användande av bankdosan skedde på uppmaning av en helt okänd person. Konsumenten lämnade också ut svarskoderna till en annan person i strid med avtalsvillkoren. Situationen ansågs inte ha varit särskilt pressande. Några omständigheter som skulle kunna ursäkta agerandet hade inte framkommit. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna ansåg nämnden att konsumentens agerande hade varit inte bara grovt oaktsamt utan också särskilt klandervärt. Konsumenten fick därför stå för hela förlusten själv och kravet avslogs.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-19154 (referat)