Arbete utöver beställning

Östen hade fått en vattenläcka under diskbänken. Han beställde därför byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Firman bytte emellertid inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade honom för hela arbetet.

Firman bytte emellertid inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade honom för hela arbetet. Han kontaktade därför firman och krävde att priset skulle sättas ned. Efter diskussion erbjöds han ett visst prisavdrag, vilket han inte godtog.

Östen krävde i sin anmälan till nämnden att priset skulle sättas ned till kostnaden för byte av ett rör.

Firman motsatte sig kravet. Den montör som utförde arbetet kunde konstatera att samtliga tre kopparrör som satt under diskbänken var defekta. De var angripna av porer i godset. Montören bedömde att han inte kunde lämna kvar rören i det skick de var. Firman kan medge att man i detta fall brustit i sin information varför man har erbjudit visst prisavdrag, men menar att rörbytet var till nytta för Östen. Han slipper fler vattenskador, vilket han med all säkerhet fått om rören suttit kvar.

Nämndens bedömning

Av 8 § konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att näringsidkaren skall underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar om det när tjänsten utförs framkommit behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete). Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget eller om priset för tilläggsarbetet är obetydligt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten. Näringsidkaren är däremot skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten.

Såvitt framkommit har avtalet mellan parterna inneburit att firman skulle byta ut ett kallvattenrör. När det visade sig att flera rör var i behov av att bytas ut borde firman, enligt nämndens mening, ha kontaktat Östen och begärt hans anvisningar. Eftersom så inte har skett och då det inte heller i övrigt har framkommit något i ärendet som tyder på att det funnits särskilda skäl att arbetet trots detta utfördes eller att arbetet av andra orsaker inte kunde uppskjutas, har inte firman rätt till ersättning för tilläggsarbetet.

Östen fick rätt i nämnden.

Till söksidan för avgöranden