Bindande uppgörelse om ersättning

Om konsumenten och företaget har träffat en överenskommelse om kompensation för fel i en tjänst är de bundna av överenskommelsen. Konsumenten har inte rätt att kräva ytterligare kompensation, om inte överenskommelsen var oskälig.

Ett företag tapetserade tre rum hemma hos en konsument. När arbetet var färdigt upptäckte konsumenten att tapetseringen var dåligt utförd. Det fanns bulor och ojämnheter och tapeten var sönder på ett ställe. Konsumenten begärde att företaget skulle göra om arbetet men företaget vägrade. Konsumenten begärde då att få tillbaka halva kostnaden för arbetet. Företaget accepterade inte detta heller, men erbjöd återbetalning av halva kostnaden för ett av rummen. Konsumenten accepterade detta och väntade sedan på att företaget skulle återkomma med förslag på hur felen i de övriga rummen skulle hanteras. Eftersom något besked inte kom kontaktade konsumenten företaget som då menade att de redan gjort upp om återbetalning. Konsumenten höll inte med och krävde att företaget gjorde om arbetet. Om detta inte gick ville konsumenten ha tillbaka halva kostnaden för arbetet. Företaget motsatte sig detta och menade att man gjort en besiktning tillsammans med konsumenten som visade att felen inte alls var omfattande. Företaget menade också att överenskommelsen om återbetalning gällde som kompensation för allt arbete.

ARN ansåg att det företaget hade skickat in bevisning som visade att företaget och konsumenten hade kommit överens om att företaget skulle återbetala ett visst belopp som kompensation för alla rummen. ARN tyckte att det inte framkommit något som tydde på att överenskommelsen var oskälig. Konsumenten och företaget var därför bundna vid överenskommelsen. Konsumentens krav på ytterligare prisavdrag avslogs.

Tillämplig lag: 1 och 36 §§ avtalslagen (11 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden)

Till söksidan för avgöranden