Fel som visar sig inom sex månader anses normalt ha funnits vid köpet

Ett företag ansvarar för fel som finns vid leveransen även om felet visar sig först senare. Om det inte har gått mer än sex månader från det att varan köptes ska felet anses ha funnits redan från början om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art. Att bilens kondition angivits som osäker i varudeklarationen utan att detta närmare har konkretiserats kan inte frita säljaren från hans ansvar gentemot konsumenten.

Konsumenten köpte en begagnad bil för 21 500 kr. Bilen hade gått drygt 14 000 mil. En månad efter köpet upptäckte han ett oljeläckage. Han reklamerade till företaget och begärde att få felet avhjälpt. Företaget motsatte sig kravet, eftersom det av bilens VDN-deklaration framgick att bilens kondition var osäker.

ARN konstaterade att frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. E fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. ARN ansåg att företaget inte hade bevisat att felet inte förelåg vid köpet och inte heller att det skulle vara oförenligt med felets eller varans art. Enbart att bilens kondition angivits som osäker i varudeklarationen utan att detta närmare har konkretiserats kunde inte frita säljaren från hans ansvar gentemot konsumenten. ARN rekommenderade därför företaget att avhjälpa felet.

Tillämplig lag: 16, 20 och 20 a §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden
  • Motor
  • Övrigt
  • Beslut