Företag eller konsument? – ägare till jordbruksfastighet

En förutsättning för att ARN ska kunna pröva en tvist är att anmälaren är en konsument och inte en näringsidkare (ett företag).

En person som ägde en jordbruksfastighet behövde bättre kunskaper om hur ett EU-stöd om mjölkproduktion till jordbruket fungerade. Hon gav en konsult i uppdrag att utreda detta. Konsulten skickade sedan en faktura för nio timmars arbete. Ägaren till jordbruksfastigheten tyckte att konsulten debiterat oskäligt många timmar och begärde att priset för tjänsten skulle sättas ned. Konsulten redogjorde för vilket arbete han hade gjort och menade att priset var skäligt.

ARN konstaterade att en förutsättning för att nämnden ska kunna pröva en tvist är att anmälaren är en konsument som har en tvist med en näringsidkare. Tvisten handlade om en konsulttjänst som avsåg mjölkproduktion på en utarrenderad jordbruksfastighet. Nämnden ansåg att ägaren till jordbruksfastigheten inte hade agerat i egenskap av konsument utan som näringsidkare när konsulten anlitades. ARN avvisade ärendet eftersom nämnden inte var behörig att pröva tvisten.

Tillämplig lag: 1 § konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden