Information om ändrade tider för flygresa

Stellan hade köpt flygbiljetter för hela familjen (fyra personer) för en resa till södra Frankrike. När de kom till Arlanda visade det sig att flyget redan hade avgått. Han hade inte fått någon information om att avgångstiden hade ändrats. Han blev tvungen att köpa nya biljetter. Semestern blev också förkortad.

Stellan krävde ersättning av flygbolaget för köpet av de nya biljetterna och för förlorade semesterdagar.

Flygbolaget sade nej till kravet med motiveringen att man i god tid hade informerat Stellan om den ändrade avgångstiden. Meddelandet hade man skickat till den e-postadress som Stellan själv hade angett när han bokade resan.

Den avgörande frågan i ärendet var om flygbolaget hade brustit i sin information om den ändrade avgångstiden och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet mot Stellan. Nämnden kom fram till att flygbolaget hade gjort vad som kunde krävas genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som Stellan själv hade lämnat när han bokade resan. Stellans krav avslogs därför.

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer gäller att den som skickar ett meddelande med post anses ha uppfyllt vad som krävs för att meddelandet skall anses ha kommit mottagaren till handa. Även om meddelandet inte kommer fram till adressaten innebär detta att han eller hon ändå skall anses ha fått del av det. Med att ett meddelande skall anses vara avsänt menas att det har inlämnats för att skickas med post eller telegraf eller annars har avsänts på ett ändamålsenligt sätt.

Nämnden har i tidigare avgöranden kommit fram till att ett flygbolag skall anses ha gjort vad krävs för att underrätta en resenär om ändrade restider när bolaget har postat ett meddelande om ändringarna. Att resenären inte har tagit del av meddelandet, saknar alltså betydelse så länge meddelandet har skickats på ett ändamålsenligt sätt. Samma sak gäller meddelanden som har skickats med e-post.

I Stellans fall hade flygbolaget skickat ett e-postmeddelande till honom på den e-postadress han själv hade lämnat vid bokningen. Nämnden ansåg därför att flygbolaget hade gjort vad som kunde krävas när det gällde att informera honom om den ändrade avresetiden.

Till söksidan för avgöranden