Kapacitet på bredband

Seth ingick ett avtal med en operatör om leverans av bredband. Enligt produktbeskrivningen omfattade tjänsten ”upp till 24 Mbit/s nedströms och upp till 1 Mbit/s uppströms”. Den hastigheten har dock inte uppnåtts. Enligt det test Seth gjort låg hastigheten på 3-5 Mbit/s trådlöst.

Operatören har hävdat att 11 Mbit/s har uppmätts i telestationen för vidarebefordran till honom, men att den slutliga hastigheten från stationen till respektive abonnent kan variera. Någon sådan information fick han inte innan beställningen. Eftersom bredbandshastigheten inte motsvarat vad som utlovats, den har bara kommit upp i 30 – 40 procent av utlovad kapacitet, ansåg Seth att månadskostnaden för abonnemanget borde sättas ned.

Seth yrkade nedsättning av månadsavgiften från 419 kr per månad till 350 kr per månad.

Operatören bestred yrkandet. Någon garanti om viss hastighet har inte lämnats utan det upplystes om att den kan vara 24 Mbit/s nedströms. Hastigheten beror på flera olika omständigheter, t.ex. kvalitén på teleledningarna, hur långt det är mellan kunden och stationen, belastningen på nätet och vilken utrustning kunden har. Det går därför inte att garantera en viss hastighet. Detta framgår av marknadsföringen, vilken alltså inte varit bristfällig.

Nämndens bedömning

Av operatörens produktbeskrivning framgår att den aktuella tjänsten omfattar upp till 24 Mbit/s nedströms och upp till 1 Mbit/s uppströms. Nämnden finner att denna formulering måste innebära att bredbandshastigheten i vart fall skall ligga i närheten av den utfästa maxhastigheten och att maxhastigheten även skall vara möjlig att uppnå vid gynnsamma förhållanden. Då det i ärendet får anses klarlagt att hastigheten enligt operatörens egna mätningar har uppgått till maximalt 11 Mbit/s är tjänsten att anse som felaktig.

Månadsavgiften för det aktuella abonnemanget, ”upp till 24 Mbit/s”, uppgår till 419 kr. Priset för den närmast följande abonnemangstypen, ”upp till 8 Mbit/s”, uppgår till 389 kr per månad. Operatören har inte uppnått den avtalade hastigheten för abonnemanget ”upp till 24 Mbit/s”, men däremot mer än väl uppnått vad som kan krävas för abonnemanget ”upp till 8 Mbit/s”. Nämnden finner det därför rimligt att Seth får betala det pris som gäller för ”upp till 8 Mbit/s”, dvs. 389 kr/månad, till dess att operatören kan visa att den avtalade högre hastigheten kan uppnås.

Till söksidan för avgöranden