Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst

Iris anlitade ett plåtslageriföretag för att lägga plåttak på ett uterum i direkt anslutning till hennes hus. Ungefär ett år senare upptäckte hon att det läckte vatten mellan huvudbyggnaden och taket på uterummet. Hon klagade till företaget, som ansåg att plåttaket var felfritt. Företaget menade att läckaget berodde på kondens. Problemet med fukt har senare förvärrats och underbrädorna i taket har börjat ruttna. Iris krävde att företaget skulle avhjälpa felet.

Företaget motsatte sig kravet. Vid den besiktning man gjort av taket var ytskiktet intakt och utan skador. Det är det felaktigt monterade innertaket som har skapat den kondens som lett till de skador som uppstått. Vem som monterat innertaket känner företaget inte till.

Nämndens bedömning

Enligt allmänna rättsliga principer är det konsumenten som har bevisbördan för ett påstående om att ett företag har utfört en tjänst felaktigt. Mot de uppgifter som företaget hade lämnat och i brist på utredning som visade exakt vad tjänsten hade omfattat och hur skadan hade uppstått, ansåg nämnden inte att Iris hade lyckats bevisa att företaget var ansvarigt för fuktproblemen. Nämnden avslog därför hennes krav.

Till söksidan för avgöranden