Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst

Lena fick problem med sin oljebrännare och beställde en reparation. Kostnaden för reparationen blev 7 300 kr, högre än vad brännaren hade kostat i inköp ett par år tidigare. Lena ansåg att priset för reparationen var oskäligt högt och att företaget borde ha avrått henne från att utföra den. Lena yrkade att priset för reparationen skulle sättas ned till hälften. Företaget ansåg att priset för reparationen var skäligt. En reparation av en brännare blir dyrare än en nyinstallation eftersom det krävs en felsökning, vilket kan vara tidskrävande.

Regler om tjänster finns i konsumenttjänstlagen. Enligt dessa regler (6 §) skall en näringsidkare avråda en konsument från att låta utföra en tjänst, om tjänsten med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten hade kunnat räkna med, skall näringsidkaren underrätta konsumenten om förhållandet och begära hans anvisningar.

I detta fall blev priset för tjänsten högre än vad brännaren inklusive installation hade kostat som ny. Nämnden ansåg därför att företaget borde ha insett att priset skulle bli betydligt högre än vad Lena hade kunnat räkna med. Företaget var i det läget skyldigt att underrätta Lena om prisnivån och begära hennes anvisningar.

Företaget hade inte kontaktat Lena. Det fanns starka skäl att anta att hon skulle ha avbeställt tjänsten, om hon hade fått vetskap om priset. Nämnden ansåg därför att företaget inte hade större rätt till ersättning än det skulle ha haft om tjänsten hade avbeställts. Lena hade under dessa förhållanden rätt till ett prisavdrag i enlighet med sitt yrkande.

Till söksidan för avgöranden