Sen avbokning av kurs

Vid sen avbokning kan företaget ha rätt att behålla en del av kursavgiften.

Konsumenten beställde en utbildning vid en journalistskola. Utbildningen kostade 12 000 kr. Konsumenten blev antagen som reserv några veckor innan kursstart och betalade avgiften åtta dagar innan kursen skulle börja. Dagen före kursstarten lämnade hon återbud på grund av en förändrad arbetssituation. Företaget erbjöd henne återbetalning av halva kursavgiften men konsumenten krävde att få tillbaka hela avgiften.

ARN konstaterade att det enligt avtalet mellan konsumenten och företaget fanns rätt till full återbetalning av kursavgiften vid ett eventuellt återbud bara om skolan skulle hinna kalla en reserv till den plats som blivit ledig. Eftersom konsumentens återbud kom så sent hann företaget inte skaffa en reserv. Avbeställningen berodde inte på omständigheter utanför konsumentens kontroll. ARN ansåg att företagets avtalsvillkor inte var oskäliga och att det hade rätt att få ersättning för den förlust det innebar att en plats i utbildningen stod tom. Det var rimligt att företaget fick behålla halva kursavgiften. ARN avslog därför konsumentens krav på att få tillbaka hela avgiften.

Till söksidan för avgöranden