Uppsägningstid för träningskort

Oklara avtalsvillkor angående uppsägningstid ska tolkas till företagets nackdel.

Konsumenten köpte ett årskort på ett gym i december 2015. Kostnaden, 180 kr per månad, skulle dras från hennes bankkonto via autogiro. Enligt konsumenten upphörde avtalet den 30 december 2016. Trots det drog företaget månadsavgiften från hennes konto i ytterligare tre månader. Hon klagade till företaget, som svarade att det framgick av avtalsvillkoren att konsumenten hade tre månaders uppsägningstid efter det att årskortet var betalt. Företaget menade att villkoren för uppsägning var klara och tydliga, och att konsumenten hade godkänt avtalsvillkoren i och med avtalets ingående. Konsumenten ansåg sig vilseledd av villkoren som hon menade var motsägelsefullt formulerade. Hon begärde därför återbetalning av de tre felaktigt dragna månadsavgifterna. Företaget bestred kravet.

ARN konstaterade att det medlemsansökan framgick att konsumenten hade tecknat sig för ett träningskort för en minsta tid om 12 månader och att hon hade medgett att avgiften drogs månadsvis via autogiro. I villkoren angavs vidare att avbetalningstiden för årskort var minst 12 eller 24 månader och att det efter ”att årskortet betalats gäller tre månaders uppsägning”. ARN ansåg att avtalsvillkoren var motstridiga eftersom uttrycket ”årskort” inte gick att förena med det av företaget hävdade villkoret att uppsägning inte kan göras förrän efter det att 12-månadersperioden har löpt ut. ARN ansåg att denna oklarhet skulle tolkas till företagets nackdel, vilket innebar att avtalets fick anses ha upphört i och med utgången av 12-månadersperioden, dvs. fr.o.m. den 30 december 2016. Företaget rekommenderades därför att betala tillbaka de månadsavgifter som debiterades konsumenten för tiden därefter.

Till söksidan för avgöranden