Uttag ur bankomat

Kerstin skulle göra ett uttag i en bankomat. Hon knappade in beloppet 2 000 kr. Hon fick tillbaka bankomatkortet, men några pengar betalades inte ut. Hon väntade minst fyra minuter efter uttaget för att se om något skulle hända. Uttaget hade debiterats på hennes konto. Hon klagade hos banken, som förnekade att det blivit något fel. Kerstin krävde att beloppet skulle sättas tillbaka på hennes konto. ARN gav banken rätt.

Banken bestred Kerstins yrkande om återbetalning. Banken gav in utdrag ur den s.k. eljournalen där alla bankomatuttag registreras. Denna visade att ett belopp på 2 000 kr hade beställts, att rätt PIN-kod hade slagits in och att 2 000 kr hade betalats ut i form av fyra 500 kr-sedlar. Kortets identifikationskod, det s.k. watermark, hade kontrollerats och visade att det var Kerstins kort som hade använts vid uttaget. Banken gav också in en kopia av kassarapporten för den aktuella bankomaten. Där redovisas hur mycket pengar som laddats in i automaten och hur mycket som tagits ut. Dessa belopp överensstämde och inga sedlar hade kasserats.

Av den tekniska utredning som banken har givit in och åberopat i ärendet (dvs. eljournal och kassaavstämningsrapport) framgår att utbetalning har skett på normalt sätt efter användande av rätt kort och kod samt att något tekniskt fel inte har funnits på bankautomaten. Vid avstämning av automaten har inget överskott förelegat. Nämnden finner under dessa förhållanden att banken har uppfyllt sin bevisbörda för att omtvistat belopp har betalats ut. Kerstins yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden