Vårt serviceåtagande

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) serviceåtagande sammanfattar vad du kan förvänta dig av oss när det gäller vårt arbetssätt, bemötande och handläggningstider.

ARN_3_foto_Gabriel_Liljevall_resize.jpg

ARN ska genom sin verksamhet bidra till väl fungerande konsumentmarknader, vilket är ett av regeringens mål för den svenska konsumentpolitiken. Vårt främsta uppdrag är att pröva konsumenttvister. Vi ska dessutom informera konsumenter och företag om vår praxis, genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet och stödja, utbilda och informera den kommunala konsumentvägledningen.

Serviceåtagandet utgår ifrån vårt uppdrag och vilar på våra strategiska mål och värden. Vårt strategiska mål, en rättssäker och effektiv ärendehantering, ger uttryck för att vår verksamhet ska genomsyras av hög kvalitet i både handläggning och beslutsfattande. Våra beslut ska vila på goda juridiska grunder, vara tydliga och förståeliga.

Ett viktigt led i vårt arbete för att möta de krav som ställs på vår verksamhet är att vi är tydliga med de värden som ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer – som individer och organisation samt internt och externt. Vi har därför fastställt fyra grundläggande värden som ska prägla hela vår verksamhet. Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta vår verksamhet som rättssäker, effektiv, tillgänglig och jämlik.

Rättssäkerhet. Vi arbetar ansvarstagande och med hög integritet samt säkerställer att våra frågor hanteras på ett objektivt och rättssäkert sätt. Vi håller oss uppdaterade i viktiga frågor som rör våra rättsområden och deltar aktivt i att utveckla rättspraxis inom våra juridiska expertområden.

Effektivitet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Vi arbetar effektivt och håller våra tidsramar. Vi strävar efter att ha så korta genomströmningstider som möjligt. Beslut i ett ärende ska normalt fattas inom sex månader från det att anmälan kommit in till oss. Vi strävar efter att ett ärende aldrig ska bli äldre än tolv månader.

Tillgänglighet. Vi är en modern och attraktiv myndighet. Vi är tillgängliga för allmänheten inom ramen för vårt uppdrag. Vi ger ett gott bemötande och har en bra kommunikation. Vi arbetar digitalt och använder oss av elektronisk kommunikation när det är möjligt.

Jämlikhet. Vi behandlar alla respektfullt och tar avstånd från all form av diskriminering. Vi respekterar mänskliga rättigheter i såväl mötet med den enskilda som med varandra. I vårt möte med omvärlden har vi i åtanke att vi alla är företrädare för myndigheten.

Uppdaterad: