Remissvar

Varje år svarar nämnden på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger nämnden sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Allmänna reklamationsnämnden om de genomförs. Här hittar du ett urval av nämndens remissvar.

En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Remissvar 2023-10-31


Betänkandet Staten och betalningarna

Remissvar 2023-10-24


Ett förbättrat resegarantisystem

Remissvar 2023-10-17


En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster  

Remissvar 2023-10-09


Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

Remissvar 2023-08-31


Föreskrifter som genomför ändringar i radioutrustningsdirektivet

Remissvar 2023-08-14


Posttjänst för hela slanten

Remissvar 2023-06-02


En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

Remissvar 2023-05-26 


En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Remissvar 2023-05-03


Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remissvar 2023-04-27


Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare

Remissvar 2023-02-27


Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Remissvar 2023-02-17


Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Remissvar 2023-02-08


EU:s nya tågpassagerarförordning

Remissvar 2022-11-02


Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv

Remissvar 2022-10-28


Privatkopieringsersättningen i framtiden

Remissvar 2022-09-14


Rätt till betalkonto i fler banker

Remissvar 2022-06-01


En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Remissvar 2022-05-25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Remissvar 2022-05-18


Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Remissvar 2022-05-09


Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Remissvar 2022-05-09


Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen

Remissvar 2022-05-03

Bilaga 1

Bilaga 2


Betaltjänster – några förtydliganden

Remissvar 2022-02-14


En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Remissvar 2022-02-14


Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Remissvar 2021-12-02


Europeiska kommissionens förslag till direktiv omkonsumentkrediter

Remissvar 2021-09-27


Ändringar i radio- och tv-lagen

Remissvar 2021-05-17


Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Remissvar 2021-04-30


En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

Remissvar 2020-12-02


Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Remissvar 2020-09-18, Bilaga till remissvar

Uppdaterad: