Remissvar

Varje år svarar nämnden på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger nämnden sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Allmänna reklamationsnämnden om de genomförs. Här hittar du ett urval av nämndens remissvar.

EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

Remissvar 2024-03-27


EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Remissvar 2024-03-27


Oschyssta affärsmetoder – en rapport med författningsförslag

Remissvar 2024-03-13


En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Remissvar 2024-01-26


Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Remissvar 2024-01-26


Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

Remissvar 2023-12-01


En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Remissvar 2023-10-31


Betänkandet Staten och betalningarna

Remissvar 2023-10-24


Ett förbättrat resegarantisystem

Remissvar 2023-10-17


En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster  

Remissvar 2023-10-09


Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

Remissvar 2023-08-31


Föreskrifter som genomför ändringar i radioutrustningsdirektivet

Remissvar 2023-08-14


Posttjänst för hela slanten

Remissvar 2023-06-02


En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

Remissvar 2023-05-26 


En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Remissvar 2023-05-03


Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remissvar 2023-04-27


Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare

Remissvar 2023-02-27


Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Remissvar 2023-02-17


Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Remissvar 2023-02-08


EU:s nya tågpassagerarförordning

Remissvar 2022-11-02


Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv

Remissvar 2022-10-28


Privatkopieringsersättningen i framtiden

Remissvar 2022-09-14


Rätt till betalkonto i fler banker

Remissvar 2022-06-01


En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Remissvar 2022-05-25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Remissvar 2022-05-18


Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Remissvar 2022-05-09


Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Remissvar 2022-05-09


Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen

Remissvar 2022-05-03

Bilaga 1

Bilaga 2


Betaltjänster – några förtydliganden

Remissvar 2022-02-14


En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Remissvar 2022-02-14


Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Remissvar 2021-12-02


Europeiska kommissionens förslag till direktiv omkonsumentkrediter

Remissvar 2021-09-27


Ändringar i radio- och tv-lagen

Remissvar 2021-05-17


Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Remissvar 2021-04-30


En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

Remissvar 2020-12-02


Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Remissvar 2020-09-18, Bilaga till remissvar

Uppdaterad: