5.1.1. Villkoren styr vad försäkringen ersätter

5.1.1.1. Borttappad egendom

Konsumenten hade anmält till försäkringsbolaget att hen hade tappat bort en ring, som legat i en jackficka. Det fanns inga konkreta uppgifter om när eller hur ringen försvunnit.

En förutsättning för att ersättning ska utgå ur en försäkring är att det inträffat en skada som enligt försäkringsvillkoren omfattas av försäkringen. Det är försäkringstagaren, som måste bevisa att det föreligger ett försäkringsfall. Beviskravet är i ett fall som detta uppfyllt om det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att det föreligger ett försäkringsfall än att så inte är fallet.

Den i ärendet aktuella försäkringen lämnade enligt villkoren ersättning för skada på eller förlust av egendom orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Nämnden ansåg inte att utredningen gav stöd för att ringen förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Eftersom konsumenten inte ens hade gjort det mer antagligt att det förelåg ett försäkringsfall än att så inte var fallet, avslogs kravet.

Änr 2021-03350

5.1.1.2. Vattenskada i badrum

Konsumenten begärde försäkringsersättning efter att ha drabbats av en vattenskada i sitt fritidshus till följd av läckage i rör som var över 50 år gamla.

För att ersättning ska kunna utgå ur en försäkring krävs att skadehändelsen omfattas av försäkringsåtagandet så som det kommit till uttryck i försäkringsvillkoren, med andra ord att det föreligger ett försäkringsfall. Det är försäkringstagaren som har bevisbördan för att det föreligger ett försäkringsfall. Bevisbördan anses i ett fall som detta vara uppfylld om det vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att det föreligger ett försäkringsfall än att så inte är fallet.

Av försäkringsvillkoren framgick att försäkringen gällde för skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp.

Enligt besiktningsrapporten hade vattenskadan orsakats av korrosion och det angavs i rapporten att det fanns ett hål eller en spricka i avloppet till handfatet på andra våningen. Att så gamla rör som det var fråga om i ärendet drabbas av korrosion och därmed utströmning av vatten kunde enligt nämnden inte anses vara oberäknat. Nämnden bedömde därför att konsumenten inte, mot bolagets bestridande och med beaktande av samtliga omständigheter i ärendet, lyckats göra det mer antagligt att skadan hade någon annan orsak än den som angavs i besiktningsrapporten än att så inte var fallet. Nämnden avslog därför kravet.

Änr 2020-27482

5.1.1.3. Inbrott i bostad

Konsumenten begärde försäkringsersättning för egendom som stulits i samband med påstått inbrott i hens bostad.

För att ersättning ska kunna utgå ur en försäkring krävs att skadehändelsen omfattas av försäkringsåtagandet så som det kommit till uttryck i försäkringsvillkoren, med andra ord att det föreligger ett försäkringsfall. Det är försäkringstagaren som har bevisbördan för att det föreligger ett försäkringsfall. Bevisbördan anses i ett fall som detta vara uppfylld om det vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att det föreligger ett försäkringsfall än att så inte är fallet.

Av försäkringsvillkoren framgick att försäkringen gällde stöld och skadegörelse om gärningspersonen olovligen tagit sig in i bostaden.

Konsumenten hade till stöd för sitt påstående att det förelåg försäkringsfall gett in bl.a. fotografier av ytterdörren till sitt hus. Nämnden kunde inte enbart utifrån dessa bilder komma till slutsatsen att det skett ett inbrott. Det saknades därutöver dokumentation och utredning av själva inbrottet. Vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter ansåg nämnden att konsumenten inte mot bolagets bestridande lyckats göra det mer antagligt att försäkringsfall förelåg än att så inte är fallet och avslog därför kravet.

Änr 2019-16037

5.1.1.4. Avbeställd resa på grund av sjukdom

Konsumenten begärde ersättning ur sin reseförsäkring efter att ha avbeställt resa på grund av smittorisk på resmålet.

För att ersättning ska kunna utgå ur en försäkring krävs att skadehändelsen omfattas av försäkringsåtagandet så som det kommit till uttryck i försäkringsvillkoren, det vill säga att det föreligger ett försäkringsfall. Det är försäkringstagaren som har att bevisa att det föreligger försäkringsfall.

Av försäkringsvillkoren framgick att försäkringen gällde om den försäkrade före avresan från hemorten i Sverige tvingades avbeställa resan bland annat på grund av att den försäkrade drabbats av akut sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen gällde inte vid olycksfall eller sjukdom som fanns eller var känd redan när resan bokades. Försäkringen gällde om hälsotillståndet blivit akut försämrat och det inte gått att förutse detta.

Konsumenten avbeställde resan eftersom hen tillhörde en riskgrupp i fråga om Covid-19. Enligt nämndens bedömning var inte att tillhöra en riskgrupp att jämställa med akut sjukdom eller akut försämring i försäkringsvillkorens mening. Det var därför inte bevisat att det förelåg något försäkringsfall. Nämnden avslog därför kravet.

Änr 2020-16845

Till söksidan för avgöranden