5.2.2. Parterna inte överens om innehav av förlorad eller skadad egendom

Konsumenten begärde ersättning ur sin hemförsäkring för egendom som stulits vid inbrott i bostad. Försäkringsbolaget hade godtagit att det skett ett inbrott, men ansåg inte att konsumenten bevisat att hen haft den egendom som hen begärde ersättning för.

Vid tvist om försäkringsersättning är det försäkringstagaren som måste styrka dels att hen innehaft den egendom som hen begär ersättning för, dels egendomens värde.

Till stöd för sitt krav hade konsumenten hänvisat till bilder på vissa av de föremål som påstods ha stulits vid inbrottet. Någon annan dokumentation av egendomen hade inte getts in till nämnden. Nämnden ansåg inte att konsumenten på föreliggande utredning och mot bolagets bestridande hade styrkt innehav och värde av den egendom som skulle ha stulits vid inbrottet. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-19246