5.2.3. Försäkringsbolaget vill sätta ned ersättningen med stöd av en säkerhetsföreskrift

Konsumenten begärde försäkringsersättning för vattenskada som inträffat då vatten läckt ut okontrollerat i samband med tömning av varmvattenberedare på grund av att en kalkansamling som täppte till avrinningen. Försäkringsbolaget ansåg att konsumenten brutit mot aktsamhetskrav i försäkringsvillkoren och hade därför satt ned försäkringsersättningen.

Det var ostridigt att det förelåg ett försäkringsfall och att konsumenten hade rätt till ersättning för detta ur sin försäkring. Frågan som nämnden hade att ta ställning till var om försäkringsersättningen skulle sättas ned på grund av att konsumenten brutit mot uppställda aktsamhetskrav.

För att få full ersättning måste enligt försäkringsvillkoren vissa aktsamhetskrav följas. Några särskilda aktsamhetskrav vid läckage fanns inte. Det fanns ett generellt aktsamhetskrav om att den försäkrade egendomen skulle hanteras på ett sätt som minskar risken för skada eller förlust. Det innebar bland annat att följa såväl författningsbestämmelser som var till för att förhindra eller begränsa skada som anvisningar och föreskrifter som lämnats av tillverkaren, installatör med flera.

Konsumenten hade innan demonteringen inhämtat anvisningar från VVS-montör och tillverkaren om hur demonteringen skulle göras. Det framgick av utlåtande från VVS-montören att denne ansåg att det arbete konsumenten skulle utföra inte var komplicerat eller svårt och att det som hände var mer otur än oskicklighet och skulle kunna hända vem som helst.

Försäkringsbolaget har bevisbördan för sitt påstående att konsumenten inte iakttagit aktsamhetskraven. Bolaget hade inte gjort gällande att hen brutit mot någon föreskrift eller anvisning, lämnad av myndighet, tillverkare eller motsvarande, men hävdat att hen inte säkerställt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt. Att byta värmepatron i en varmvattenberedare fick enligt nämnden närmast ses som en underhållsåtgärd. På vilket sätt konsumenten brustit i fackmässighet vid utförande av denna åtgärd hade försäkringsbolaget inte preciserat på annat sätt än att hen tidigare bytt motsvarande komponent och då uppmärksammat att det kunde finnas kalkavlagringar i beredaren. Bolaget hade inte bestritt att konsumenten inför åtgärden konsulterat såväl tillverkare som erfaren VVS-montör och hade inte gjort gällande att hen inte följt de anvisningar och råd hen då fått. Nämnden ansåg inte att försäkringsbolaget visat att konsumenten varit oaktsam i förhållande till aktsamhetskraven i försäkringsvillkoren. Konsumenten fick därför rätt.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-03506