Fler företag följer ARN:s beslut

ARN följer varje år upp i vilken utsträckning företagen följer myndighetens beslut. Uppföljningen för 2022 är nu klar. I 79 procent av fallen där konsumenten fått helt eller delvis rätt följdes besluten genast av företagen. Siffran är högre än vad som gällt de senaste åren.

Pressmeddelande 2023-03-17

Stor ökning av antalet ärenden till ARN 2022

Under 2022 kom det in mer än 26 000 ärenden till ARN. Det motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med året före.

Flest ärenden kom det in på motoravdelningen och den allmänna avdelningen. Men procentuellt sett var ökningen störst på bankavdelningen där antalet ärenden mer än fördubblades jämfört med året före.

Pressmeddelande 2023-01-13

Ett avtal om elleverans är ogiltigt eftersom konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt.

En konsument tecknade på ett företags webbplats ett avtal om fast pris med en bindningstid på ett år. Det angivna priset var felaktigt angivet och motsvarade ungefär 1 procent av det korrekta priset. ARN bedömde att konsumenten borde ha förstått att priset var felaktigt och företaget var därför inte bundet av avtalet.

Pressmeddelande 2022-12-07

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten