1.3. Säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet

Konsumenten köpte en bil för 69 900 kr. Kort efter köpet uppstod flera fel på den och det tog flera veckor att få svar från säljaren. Konsumenten vände sig därför till en annan firma som lagade bilen och begärde sedan ersättning för sina reparationskostnader.

En vara är felaktig i konsumentköplagens mening bl.a. om den avviker från vad som avtalats eller från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Frågan om varan är felaktig ska

bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Det är som utgångspunkt köparen som har bevisbördan för att det finns ett fel och att detta fanns redan vid avlämnandet.

Nämnden konstaterade att det framgick av konsumenten redan hade låtit åtgärda några av felen innan de reklamerades till säljaren samt att konsumenten inte hade bevisat övriga fel. Nämnden avslog därför konsumentens krav.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-21304