1.2. Vem ska bevisa att felet fanns, eller inte fanns, redan från början?

Konsumenten köpte en högtryckstvätt i butik. Inom sex månader från köpet visade det sig att det fanns ett hål i slangen. Konsumenten ville därför att säljaren skulle avhjälpa (reparera) felet på högtryckstvätten.

En vara är felaktig i konsumentköplagens mening bl.a. om den avviker från vad som

avtalats eller från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Frågan om varan är felaktig ska

bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Det är som utgångspunkt köparen som har bevisbördan för att det finns ett fel och att detta fanns redan vid avlämnandet.

Ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet ska dock anses ha funnits redan vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Det finns alltså en möjlighet för säljaren att motbevisa presumtionen för ursprungligt fel genom att ”annat visas”.

Nämnden konstaterade att säljaren inte hade bevisat att felet inte funnits redan vid köpet. Nämnden ansåg vidare att det inte var oförenligt med varans eller felets art att hålet uppstått på grund av svagheter i konstruktionen, som fanns redan vid leveransen. Högtryckstvätten ansågs därför ha ett ursprungligt fel och konsumenten fick därför rätt.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2016-13500