Så styrs vi

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Ansvarigt departement är Finansdepartementet. Vår verksamhet regleras i en förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. Vi styrs även av myndighetsförordningen (2007:515) samt av regeringens regleringsbrev.

Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

Länk till Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden (öppnas i nytt fönster)

Beslut 2015-12-02 om upphävande av KOVFS 2009:1 (öppnas i nytt fönster)

Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Länk till Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (öppnas i nytt fönster)

KOVFS 2020:2 ARN:s föreskrift om anmälningar på blanketter

Länk till KOVFS 2020:2

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse där regeringen främst anger de ekonomiska ramarna för vår verksamhet. I regleringsbrevet kan regeringen också ange mål med verksamheten samt särskilda uppdrag.

Sök aktuellt regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Myndighetsförordningen (2007:515)

I myndighetsförordningen finns vissa grundläggande föreskrifter för förvaltningsmyndigheter under regeringen.

Länk till myndighetsförordningen (2007:515) (öppnas i nytt fönster)

Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen (JO) kontrollerar att myndigheterna och deras tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet och att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt. Om du anser att du har blivit felbehandlad då vi handlagt ett ärende har du möjlighet att klaga hos JO. 

Läs mer på JO:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. I den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om vår redovisning är tillförlitlig, att våra räkenskaper är rättvisande och om vi följer gällande föreskrifter.

Läs mer på Riksrevisionens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Justitiekanslern (JK)

JK har till uppgift att granska att myndigheter efterlever lagar och andra författningar och att myndigheterna i övrigt gör det de är skyldiga att göra. Om du vill klaga på oss som myndighet kan du skriva till JK och förklara varför. JK kan även på eget initiativ besluta att granska en myndighet.

Läs mer på JK:s webbplats

Uppdaterad: