5.6. Självrisk vid trafikolycka

Konsumenten begärde betalningsbefrielse för vagnskade- och trafikförsäkringssjälvrisk.

Vid en kollision mellan två bilar är utgångspunkten att respektive försäkringstagare har rätt till ersättning ur sin egen vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, med avdrag för avtalad självrisk. Det finns ingen laglig rätt att slippa stå för självrisken i förhållande till sitt eget försäkringsbolag. En försäkringstagare som anser att föraren av den andra bilen vållade kollisionen ska i stället vända sig till det försäkringsbolag där den andra bilen är trafikförsäkrad för att få ut ersättning för sin betalda självrisk samt skälig ersättning för eventuella andra nödvändiga merkostnader som uppkommit till följd av trafikskadan.

Det förekommer i försäkringsbranschen att vagnskadeförsäkringsgivare lämnar frivillig så kallad förskottsservice med utgångspunkt i den så kallade återkravsöverenskommelsen. Det innebär i att vagnskadeförsäkringsbolaget förskotterar självrisken åt sin försäkringstagare och sedan kräver den andre förarens trafikförsäkringsbolag på beloppet. Denna typ av service bygger dock på en överenskommelse mellan vissa försäkringsbolag och är inte en del av själva försäkringsavtalet. Nämnden kunde därför inte rekommendera försäkringsbolaget att ersätta konsumentens skada utan vagnskadesjälvrisk, oavsett vem som kunde anses ha vållat trafikskadan.

Av villkoren för trafikförsäkringen framgick att trafikförsäkringen gällde med en grundsjälvrisk. Försäkringstagaren behövde dock inte betala någon självrisk om hen kunde visa att en annan person än hen själv eller föraren vållat skadan och försäkringsbolaget inte kunde visa att försäkringstagaren eller föraren varit medvållande.

För att försäkringstagaren skulle få slippa betala trafikförsäkringssjälvrisk måste hen alltså kunna bevisa att en annan person än hen själv eller föraren av hens bil vållade skadan. Nämnden bedömde att konsumenten inte förmått visa att någon annan än föraren av hens bil var vållande till skadan. Konsumenten var därför skyldig att betala trafikförsäkringssjälvrisk i enlighet med försäkringsvillkoren och nämnden avslog därmed kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-00114