Tvisteområden

Ärenden som kommer in till oss delas upp på tolv olika tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumentens krav måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten. Områdena kan också ha egna anmälningsblanketter.

Allmänna

Här prövas tvister som inte passar in under några av de andra områdena. Det kan till exempel vara tvister som rör spel, lotterier, optik, djurärenden, frisörtjänster, flyttjänster och prenumerationer.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 500 kr. Anmälningar som rör spel eller lotter har en värdegräns på 1000 kr.

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

På allmänna området prövar vi tvister som kan prövas av oss och som inte passar in under något annat område. Det kan t.ex. vara tvister som rör prenumerationer, spel, lotterier, cyklar, sport, hobby, bouppteckning, flyttning/magasinering, foto, restaurangtjänster, städning, transporter, optik, smycken, ur, barnvagnar och bilbarnstolar.

Vi prövar också tvister som rör hårvård, kroppsvård och djur - så länge det inte behövs en medicinsk- eller veterinärmedicinsk sakkunskap.

Då dödsbon är anmälare

Vi prövar tvister med dödsbon som anmälare endast om tvisten gäller begravningstjänster. Då dödsbon är anmälare ska följande handlingar bifogas till anmälan: Kopia av bouppteckning eller dödsboanmälan, eller, om varken bouppteckning eller dödsboanmälan finns, dödsfallsintyg och släktutredning (fås av Skatteverket). Fullmakter från samtliga dödsbodelägare ska skickas in av den dödsbodelägare som gör anmälan till oss. Fullmakten ska visa att han eller hon har rätt att företräda dödsboet i ärendet. 

Länk till fullmaktsformulär

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Vi prövar INTE

Vi prövar inte tvister som rör:

 • utförande av hälso- och sjukvårdstjänster,
 • kontrollavgift vid parkering,
 • köp av fast egendom,
 • upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätt respektive tomträtt,
 • arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran, eller
 • advokatverksamhet (vi prövar dock tvister mot andra jurister än advokater).

Bank

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar inom bank, till exempel vilken dokumentation du bör skicka in, vilket belopp ditt krav måste nå upp till och vad vi inte prövar.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om hanteringen av klagomålet hos banken (innefattande prövning hos kundombudsman eller liknande) har tagit sådan tid att det har gått längre tid än ett år från konsumentens första klagomål till dess att banken slutligt har tagit ställning till klagomålet kan konsumenten ändå ha möjlighet att få en anmälan prövad hos ARN. Det krävs då att anmälan skickas in inom två månader från den dag då kundombudsman eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister utförda av:

 • Banker
 • Finansbolag
 • Kapitalrådgivare
 • Fondkommissionärer

 

Tvisterna kan till exempel gälla

 • Rådgivning
 • Borgen
 • Bankkonto
 • Avgift
 • Kontokort
 • Värdepapper
 • Fond
 • Ränta
 • Lån
 • Utlandsbetalning
 • Bouppteckning/arvskifte
 • Betalningsuppdrag 
 • Leasing

Anmälan

Använd formuläret "Bank" om du vill anmäla en tvist på detta område till ARN.

Till anmälan

Skicka in dokumentation

Skicka in kopior till oss på sådant som vi behöver se för att kunna pröva tvisten. Några vanliga exempel:

Obehörigt användande av kontokort

 • kontoutdrag med det obehöriga uttaget/köpet
 • redogörelse för hur du förlorade kortet
 • polisanmälan
 • avtalsvillkor

Vårdslös rådgivning

 • rådgivningsdokumentation
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Banklån

 • skuldebrev
 • låneavtal
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Skadestånd

Om du yrkar skadestånd måste du precisera beloppet och visa hur du räknat ut beloppet.

Vägledning och råd på bankområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. 

Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkorbeskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter och beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

konsumenternas.se

Finansiella gränsöverskridande tvister inom EU

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig.

ARN kan däremot inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig. Om du har en tvist mot ett företag i ett annat EU-land kan du via EU-nätverket FIN-NET:s webbplats få veta var du istället kan vända dig för att få din tvist prövad.

Vad är FIN-NET?

FIN-NET är ett nätverk inom EU som hjälper konsumenter att få en prövning av finansiella tvister utan att behöva gå till domstol. ARN är medlem i FIN-NET.

Läs mer om FIN-NET här

Bostad

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om varor och tjänster som rör bostäder. Det kan t.ex. vara tvister som rör:

 • Elektronik-, gas- och elavtal
  • Om din anmälan gäller elektronik-, gas-, eller elavtal måste värdet av det du kräver uppgå till minst 500 kronor.
 • Hantverkartjänster: till exempel VVS-installationer, elinstallationer, målning, tapetsering, golvläggning eller ombyggnad
 • Fiberanslutning
 • Husentreprenader (köp/uppförande av byggnad)
 • Fastighetsbesiktningar
 • Elleveransärenden: till exempel felaktig debitering, icke gjord avläsning, elavbrott, säkerhetsbrist i el. För elleveransärenden gäller att värdet av det du kräver måste uppgå till minst 500 kronor.
 • Köp/installation av ”fast inredning”, till exempel kök, fönster, golv, värmepannor och värmepumpar.  
 • Arrende eller hyreslägenhet, om tvisten rör krav på betalning/ersättning. 

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Vi prövar INTE

 • Tvister angående köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
 • Tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar
 • Tvister mellan konsumenter och registrerade fastighetsmäklare
 • Tvister angående arrende eller hyreslägenhet om tvisten rör t.ex. rätt att hyra ut i andra hand, besittningsskydd eller åtgärdsföreläggande. ARN kan bara pröva tvisten om det finns ett krav på betalning/ersättning.

De här kan avgöra tvisten istället

Hit kan du vända dig om ARN inte kan pröva tvisten:

Hyres- och arrendenämnderna

Hyres- och arrendenämnderna fattar beslut i frågor som rör bostäder, lokaler och arrenden: till exempel frågor om att hyra ut i andra hand och villkor i hyres- och arrendeavtal.

Hyres- och arrendenämnder

Sveriges Domstolar

FRN prövar tvister med fastighetsmäklare

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) är ett alternativt tvistlösningsorgan som prövar tvister mellan konsumenter och registrerade fastighetsmäklare.

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN)

Råd och hjälp

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om el och gas.

Energimarknadsbyran

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri konsumentvägledning om fiberanslutningar, tele-, TV- och Internetabonnemang.

Telekomradgivarna

Konsumentvägledningen i kommunen ger kostnadsfri vägledning till konsumenter.

Sök din lokala konsumentvägledning på Hallå konsuments webbplats

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. 

Hallå Konsument

Båt

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar till båtavdelningen. Till exempel vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Tvister om segel- och motorbåtar samt båttillbehör.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Elektronik

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på elektronikavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

De varor som förekommer på elektronikavdelningen är alla varor som drivs av elektricitet. Vitvaror, hemelektronik och mobiltelefoner är de vanligaste varutyperna. De tjänster som förekommer på elektronikavdelningen är typiskt sett av två slag. Antingen rör det sig om arbeten som utförs på elektroniska produkter, exempelvis reparationer. Eller så rör det sig om kommunikationstjänster som telefon-, bredbands- och TV-abonnemang.

Tvist om abonnemang

När en tvist rör ett abonnemang av något slag är det viktigt att ange abonnemangets bindnings- eller uppsägningstid, vad månadskostnaden är och om en del av månadsbeloppet avser avbetalning för exempelvis en mobiltelefon.

Rådgivning på telekomområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

telekområdgivarna.se

Anmälan

Om du är konsument och vill lämna in en anmälan ska anmälningsformulären för köp eller tjänst användas. Handlingar som normalt skickas med är inköpskvitton, verkstadsrapporter, avtal och avtalsvillkor. Om avtal träffats via telefon är det möjligt för parterna att skicka med en inspelning av samtalet.

Till anmälan

Försäkring

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på försäkringsområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till försäkringsbolaget. Om hanteringen av klagomålet hos försäkringsbolaget (innefattande prövning hos kundombudsman/försäkringsnämnd eller liknande) har tagit sådan tid att det har gått längre tid än ett år från konsumentens första klagomål till dess att försäkringsbolaget slutligt har tagit ställning till klagomålet kan konsumenten ändå ha möjlighet att få en anmälan prövad hos ARN. Det krävs då att anmälan skickas in inom två månader från den dag då kundombudsman/försäkringsnämnd eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om konsumentförsäkringar. Det kan till exempel vara tvister som rör villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring, motorfordonförsäkring, djurförsäkring, specialförsäkring, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring, liv/grupplivförsäkring, barn- och ungdomsförsäkring, sjukförsäkring, pensions- och kapitalförsäkring, ansvarsförsäkring, båtförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Anmälan

Använd formuläret Försäkring om du vill anmäla en tvist på det här området till ARN.

Till anmälan

Vägledning och råd på försäkringsområdet

Vi på ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informera om och jämföra försäkringsprodukter och beskriva hur du går vidare om du är missnöjd.

konsumenternas.se

Finansiella gränsöverskridande tvister inom EU

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig. ARN kan inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig. Om du har en tvist mot ett företag i ett annat EU-land kan du via EU-nätverket FIN-NET:s webbplats få veta var du istället kan vända dig för att få din tvist prövad.

Vad är FIN-NET?

FIN-NET är ett nätverk inom EU som hjälper konsumenter att få en prövning av finansiella tvister utan att behöva gå till domstol. ARN är medlem i FIN-NET.

Läs mer om FIN-NET

Vi prövar INTE

- tvister som kan prövas eller har prövats av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Nämnden för Rättsskyddsfrågor
- tvister som kräver muntlig bevisning
- tvister som kräver medicinsk sakkunskap och
-tvister som handläggs i eller är avgjorda av domstol

Motor

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på motorområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om nya och begagnade bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar, husbilar, trädgårdsmaskiner, tillbehör som däck med mera och reparation och service.

Anmälan

Använd formuläret Motor om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Möbler

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar till möbelavdelningen och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa vanliga fall på området.  

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister som gäller alla slags möbler.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Resor

 

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar som rör resor, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Gäller din tvist en resa ska värdet av det du kräver uppgå till minst 1 000 kronor. Observera att värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar ligger på 500 kronor. Värdegränsen på 500 kronor gäller även för krav på ersättning enligt lagen om kollektivtrafikpassagerares rättigheter.

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister som rör resor. Tvisterna kan till exempel gälla paketresor, försenade och inställda flygningar, felaktiga bokningar, försenat, skadat och förlorat bagage, stuguthyrning och hotellrum.

Anmälan

Om du vill anmäla en tvist inom detta område använder du formuläret Resa.

Till anmälan

Särskilt om kompensation enligt EG-förordning 261/2004

Enligt EU-förordning 261/2004 kan du ha rätt till ersättning vid inställd eller försenad flygning eller nekad ombordstigning.

Anmälan om ersättning enligt förordningen ska inte alltid göras till ARN

Viktigt att tänka på att det ofta inte är ARN som man ska göra sin anmälan till.  Om flygningen skulle avgått eller avgick från en flygplats i ett annat EU-land ska du skicka din anmälan till behörigt organ i det landet.

Här hittar du behöriga organ inom EU

Tänk på det här

Om tvisten gäller en paketresa är företaget som arrangerat resan ansvarigt för fel i arrangemanget. Ansvaret gäller även för fel i de transporter som ingår i resan, t.ex. flyg- och bagageförseningar.

Kompensation enligt artikel 7 i EU:s förordning 261/2004 för nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar kan bara krävas av det flygbolag som utförde eller skulle ha utfört transporten.

Skor

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på skoavdelningen och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

På skoavdelningen prövas tvister om skor och stövlar.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Granskning av skor

Det är vanligt att nämnden granskar skorna eller stövlarna i samband med beslut. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in skorna eller stövlarna till oss.

 

Textilier

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på textilområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

På textilområdet prövas tvister om kläder och hemtextil.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Anmälan

 

Granskning av kläderna eller textilierna

Det är vanligt att nämnden granskar plagget eller textilierna i samband med beslut i ärendet. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in plagget eller textilierna till oss.

Tvätt

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på tvättområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

på tvättområdet prövas tvister om tjänster utförda av tvätterier.

Anmälan

Använd formuläret köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Granskning av det som tvättats

Det är vanligt att nämnden granskar det som tvättats i samband med att vi fattar beslut. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in det som tvättats till oss.