1.7.2. Exempel 2

Konsumenten köpte en bil för 190 000 kr som hade gått 8 600 mil och var från 2016. Någon vecka efter köpet upptäcktes många fel på bilen, bl.a. på växellådan och avgassystemet. Konsumenten ville därför häva köpet eller att företaget skulle avhjälpa felen utan kostnad. Företaget sa nej till detta eftersom bilen sålts som ett reparationsobjekt.

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Om en vara sålts i ”befintligt skick” eller liknande ska den anses felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Vid köp av en begagnad bil beaktas enligt praxis bilens pris, ålder och körsträcka samt övriga omständigheter vid köpet. Köparen har ingen undersökningsplikt enligt lagen men ska bevisa att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet. Fel som visar sig inom sex månader från leveransen ska dock anses ha funnits vid leveransen, om inte annat bevisas av säljaren eller det är oförenligt med bilens eller felets art. Nämnden konstaterade att det av både köpeavtalet och varudeklarationen framgick att bilen sålts som ett reparationsobjekt och konsumenten hade skrivit på båda handlingarna. I varudeklarationen räknades de aktuella felen dessutom upp. Nämnden ansåg därför att företaget hade bevisat att det informerat konsumenten om att felen fanns redan vid köpet och därför inte kunde åberopas som fel nu. Nämnden avslog som en följd av detta köparens krav.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-15559