Försäkring

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på försäkringsområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till försäkringsbolaget. Om hanteringen av klagomålet hos försäkringsbolaget (innefattande prövning hos kundombudsman/försäkringsnämnd eller liknande) har tagit sådan tid att det har gått längre tid än ett år från konsumentens första klagomål till dess att försäkringsbolaget slutligt har tagit ställning till klagomålet kan konsumenten ändå ha möjlighet att få en anmälan prövad hos ARN. Det krävs då att anmälan skickas in inom två månader från den dag då kundombudsman/försäkringsnämnd eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om konsumentförsäkringar. Det kan till exempel vara tvister som rör villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring, motorfordonförsäkring, djurförsäkring, specialförsäkring, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring, liv/grupplivförsäkring, barn- och ungdomsförsäkring, sjukförsäkring, pensions- och kapitalförsäkring, ansvarsförsäkring, båtförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Anmälan

Använd formuläret Försäkring om du vill anmäla en tvist på det här området till ARN.

Till anmälan

Vägledning och råd på försäkringsområdet

Vi på ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informera om och jämföra försäkringsprodukter och beskriva hur du går vidare om du är missnöjd.

konsumenternas.se

Finansiella gränsöverskridande tvister inom EU

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig. ARN kan inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig. Om du har en tvist mot ett företag i ett annat EU-land kan du via EU-nätverket FIN-NET:s webbplats få veta var du istället kan vända dig för att få din tvist prövad.

Vad är FIN-NET?

FIN-NET är ett nätverk inom EU som hjälper konsumenter att få en prövning av finansiella tvister utan att behöva gå till domstol. ARN är medlem i FIN-NET.

Läs mer om FIN-NET

Vi prövar INTE

- tvister som kan prövas eller har prövats av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Nämnden för Rättsskyddsfrågor
- tvister som kräver muntlig bevisning
- tvister som kräver medicinsk sakkunskap och
-tvister som handläggs i eller är avgjorda av domstol