5.5. För- och efterköpsinformation

Konsumenten begärde försäkringsersättning för självrisk efter en vattenskada. Försäkringsbolaget gjorde gällande att maximal ersättning var 6 000 kr, medan konsumenten ansåg att maximal ersättning var 25 000 kr på grund av den information som försäkringsbolaget lämnat till honom.

Det var ostridigt att självrisken reducerats i enlighet med de mellan parterna gällande villkoren. Tvisten gällde om det fanns anledning att rekommendera försäkringsbolaget att utge ersättning utöver vad som följde av villkoren.

Nämnden ansåg att beloppsbegränsningen till 6 000 kr vid vattenskada orsakad av läckage var en väsentlig inskränkning av försäkringsskyddet. Sådana väsentliga inskränkningar bör tydligt framhållas i marknadsföringsmaterial och förköpsinformation. Enligt nämndens bedömning fanns det i förköpsinformationen och övrig information från försäkringsbolaget som konsumenten hänvisat till inte någon tydlig information om begränsningen. I det marknadsföringsmaterial som konsumenten fogat till sin anmälan fanns formuleringar som inte kunde förstås på annat sätt än att självrisken vid läckageskada ersattes fullt ut upp till beloppet 25 000 kr, det vill säga att den enda begränsning som förelåg var att självrisker över 25 000 kr inte ersattes. Nämndens slutsats var därför att försäkringsbolaget inte lyft fram den aktuella inskränkningen på ett tillräckligt tydligt sätt i förköpsinformationen och övrigt marknadsföringsmaterial. Inskränkningen kunde därför inte användas mot konsumenten. Konsumenten fick därmed rätt.

Till söksidan för avgöranden