Vägledande beslut

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden. Här på sidan publicerar vi de senaste vägledande besluten. I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut.

Sök i databasen över vägledande beslut

Sök i databasen över vägledande beslut


De senaste vägledande besluten

Försäkring, beslut 2020-08-10

Fråga om ett villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, är diskriminerande och därmed utan verkan.

Referat 2019-04475

Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla hela biljettkostnaden vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-04504


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om ett bolags skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en fotbollsmatch flyttats fram ett år på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster samt om bolaget ifråga är förmedlare eller säljare av biljetterna. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela biljettkostnaden när en match flyttats fram på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-04664


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften när en löpartävling ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla anmälningsavgiften när tävlingen ställts in på grund av omständigheter utanför arrangörens kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt

Referat 2020-06881


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om avbokning av ett s.k. studentflak på grund av beslut från Transportstyrelsen att inte tillåta studentflak i syfte att begränsa smittspridningen av det s.k. coronaviruset. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela den erlagda betalningen för studentflaket när flakfärden ställts in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-09740


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om ett flygbolag kan återbetala kostnaden för en biljett med vouchers i stället för pengar när en flygresa ställts in på grund av coronapandemin.

Referat 2020-09914


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om ett avtalsvillkor mellan en konsument och ett resebolag, med innebörden att flygbolagets regler för återbetalning ska gälla i stället för paketreselagens bestämmelser, är giltigt.

Referat 2020-07299


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om smittspridning av det s.k. coronaviruset är att anse som en sådan extraordinär och oundviklig omständighet som befriar konsumenten från att betala en avbokningsavgift vid avbokning av en paketresa. Även fråga om bevisbördans placering.

Referat 2020-03524


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om återbetalning av biljettkostnaden för en ej ombokningsbar biljett som avbokats på grund av UD:s avrådan från resor till den aktuella destinationen. Även fråga om ett avtalsvillkor som inte tillåter återbetalning av en sådan biljett är att anse som oskäligt.

Referat 2020-06224


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om återbetalning av hela biljettkostnaden när ett flygbolag endast ställt in returresan. Även fråga om en resebyrås ersättningsskyldighet i ett sådant fall.

Referat 2020-06575


Allmänna, beslut 2020-06-15

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts
in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna
sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om
ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

Referat 2020-04925


Allmänna, beslut 2020-06-15

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-05928


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-11253


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-08258


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-14354


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om en transaktion är behörig eller obehörig när anmälaren lämnat ut koder till en bedragare som i sin tur använt koderna för att godkänna/signera transaktionen. Nämnden kom fram till att anmälaren visserligen möjliggjort transaktionen genom att lämna ut koderna men eftersom själva transaktionen utförts av någon annan var den obehörig i den mening som avses med reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen.

Referat 2019-19154


Bank, beslut 2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

Referat 2019-11771


Bank, beslut 2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

Referat 2019-16732


Bostad, beslut 2020-04-20

Angående räckvidden av undantaget i distansavtalslagen för specialtillverkade varor
(2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen).

Referat 2019-11712


Resor, beslut 2020-01-28

Fråga om skälig avgift vid avbeställning av paketresa samt bevisning härför.

Referat 2019-11341


Resor, beslut 2020-02-11

Fråga om rätt att frånträda avtalet vid en större prishöjning av paketresa p.g.a. valutaförändringar.

Referat 2019-17821


Resor, beslut 2020-01-28

Fråga om rätt till skadestånd vid missat anslutningsflyg p.g.a. försening.

Referat 2019-05176


Bostad, beslut 2020-01-10

Vid telefonförsäljning finns det skäl att uppräthålla ett särskilt krav på tydlighet från säljaren.

Referat 2019-04350


Allmänna, beslut 2019-11-11

Kasinospel på Internet. En konsument hade lämnat felaktiga uppgifter om sig själv vid registreringen av flera olika spelkonton hos ett spelföretag. Företaget hade därför en skyldighet att stänga konsumentens spelkonton och bara betala ut det som återstod av hennes insättningar (se 13 kap. 4 och 8 § spellagen). Konsumenten hade därmed inte rätt att få ut vinsten på spelkontot.

Referat 2019-06722


Allmänna, beslut 2019-11-11

Kasinospel på Internet före den nya spellagens ikraftträdande. En konsument som hade spärrat sig själv från spel på nätkasino T kunde, genom att ange sitt födelsedatum i annat format, ändå spela på nätkasino H som omfattades av samma licens. Enligt villkoren hade konsumenten inte rätt att få ut vinsten från nätkasino H. Nämnden ansåg inte att villkoret var oskäligt.

Referat 2019-00870


Resor, beslut 2019-08-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 för inställd flygning på grund av pilotstrejk. Flygbolaget ansågs ha bevisat att det inställda flyget har orsakats av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Flygpassagerarna har därför inte rätt till kompensation. 

Referat 2019-07890


Motor, beslut 2019-07-09

Beräkning av nyttoavdrag och ränta vid hävning av köp av husbil (44 § konsumentköplagen). 

Referat 2019-01105


Elektronik, beslut 2019-07-03

Fråga om avtal om streamingtjänst undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Referat 2018-05453


Allmänna, beslut 2019-07-01

Angående förutsättningarna för omprövning av nämndens beslut (35 § förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden).

Referat 2019-02517


Allmänna, beslut 2019-07-01

PostNords villkor om att ersättning för rekommenderad brevförsändelse som försvunnit inte lämnas om innehållet i brevet överstiger ett visst marknadsvärde har inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-12962


Allmänna, beslut 2018-07-01

Ett avtal om larmtjänst med tillhörande brandvarnare har bedömts som ett avtal om tjänst och ångerrättsfristen var därför 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen).

Referat 2018-16096


Allmänna, beslut 2018-07-01

Ett avtalsvillkor om treårig bindningstid för ett gymavtal ansågs oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-10746


Bostad, beslut 2019-05-27

Avtal om fiberanslutning med 24 månaders leveranstid har inte ansetts oskäligt enligt
36 § avtalslagen. I ärendet där företaget bevisat att det utfört en avsevärd del av det avtalade arbetet har konsumenten inte rätt att avbeställa tjästen utan att betala ersättning för utfört arbete (I). I ärendet där företaget inte påstått att det utfört något arbete eller lidit någon övrig förlust i anledning av avbeställningen, har företaget dock inte rätt till sådan ersättning (II).

Referat 2018-14272 och 2019-00735


Resor, beslut 2019-05-15

Fråga om en s.k. no show-klausul, innebärande att resenären inte får utnyttja biljetten för hemresan om biljetten för utresan inte har använts, ska anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-11707


Bank, beslut 2019-05-13

En konsument blev utsatt för ett bedrägeri där bedragaren, genom att flytta pengar mellan konsumentens egna konton, fick det att se ut som att hon hade fått en felaktig betalning och därefter förmådde konsumenten att föra över motsvarande belopp till bedragaren. Eftersom konsumenten, i syfte att "betala tillbaka" pengarna till bedragaren, själv godkände och signerade överföringen med sin bankdosa och därigenom samtyckte till transaktionen är lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inte tillämplig.

Referat 2018-06551


Bostad, beslut 2019-02-08

Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt, eftersom det utgör ett avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten (2 kap. 1 § andra stycket 2 distansavtalslagen). Om parterna har avtalat om ångerrätt gäller inte distansavtalslagens regler om krav på information m.m.

Referat 2018-01587


Resor, beslut 2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Resenärerna hade rätt till kompensation men flygbolaget ville avräkna den kompensation som resenärerna fått från paketresearrangören. Nämnden ansåg att avräkning inte skulle ske.

Referat 2017-09834


Resor, beslut 2018-05-22

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När en flygning ställs in och flygbolaget har en skyldighet att boka om resenären till en annan flygning, finns en skyldighet att boka om till ett annat flygbolag om detta skulle innebära att han eller hon når sin slutdestination tidigare än om han eller hon bokats om till en av flygbolagets egna flygningar.

Referat 2017-07902


Resor, beslut beslut 2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Den andra sträckan ställdes in. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig.

Referat 2017-03049


Allmänna avdelningen, beslut 2018-05-29

Kontorist på trafikskola som tog emot telefonsamtal från konsumenter ansågs ej uppfylla distansavtalslagens krav på organiserat system för att sluta avtal på distans; lagen ej tillämplig. Istället avbeställning enligt 42 § konsumenttjänstlagen analogt. Motparten ej visat ersättningsgilla kostnader; bifall.

Referat 2017-13781


Allmänna avdelningen, beslut 2018-05-29

Utbildning i hantverk, färg och form på heltid dagtid. Distansavtalslagen tillämplig då avtalet slutits på internet. Ansågs inte vara en fritidsaktivitet; huvudregeln om ångerrätt enligt distansavtalslagen därmed tillämplig, eftersom anmälaren har ångrat sig inom ett år och motparten inte har lämnat föreskriven information om ångerrätten.

Referat 2017-09822


Elektronik, beslut 2018-05-18

Distansavtalslagen. Information om ångerrätten har inte lämnats på rätt sätt. Ångerfristen förlängs. Anmälaren har rätt att ångra avtalet.

Referat 2017-13307 


Allmänna avdelningen, beslut 2018-02-07

Begreppet fritidsaktivitet. Frågan om en dressyrkurs kan anses utgöra en sådan fritidsaktivitet som omfattas av undantagsbestämmelsen - 2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen.

Referat 2017-06733


Allmänna avdelningen, beslut 2018-02-07

Frågan om en kurs i mindfulness och qigong  kan anses utgöra en sådan fritidsaktivitet som omfattas av undantagsbestämmelsen 2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen.

Referat 2017-04862


Bank, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken (I) och som genom s.k. spoofing föreföll ringa från bankens telefonnummer (II). Kontohavarna har lurats att legitimera sig genom sitt Mobila BankID. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar.

Referat 2018-06-14; 2017-07814 (I) och 2017-13660 (II)


Bank, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken och lämnade under samtalet ut svarskoder från sin bankdosa. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar (I-II).

Referat 2018-06-14; 2017-10285 (I) och 2017-12130 (II)


Resor, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-01-17

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Förseningen uppstod på den andra sträckan. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna, som därför har ansetts utgöra en flygning. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig.
(Svea hovrätts dom den 7 mars 2017 i mål FT 7211-16)

Referat 2017-05137


Allmänna, vägledande beslut 2017-09-26

Konsumenten anmälde sig till en kurs som skulle starta tre månader senare. Han fick ingen bokningsbekräftelse eller liknande meddelande angående kursen förrän samma dag som kursen skulle börja. Företaget kan därför inte anses ha accepterat konsumentens anbud inom skälig tid. Bindande avtal har inte ingåtts.

Referat 2017-04510


Allmänna, vägledande beslut 2017-09-26

Konsumenten lämnade in sin jacka för förvaring i nattklubbens garderob. I samband med att han skulle hämta ut jackan försvann den. Jackan var fortfarande i företagets besittning när garderobspersonalen lade den på disken. Nattklubben, som inte har visat att skadan inte beror på försummelse av företaget, är därför ansvarig för förlusten av jackan. (32 § första stycket konsumenttjänstlagen)

Referat 2017-04454


Resor, vägledande beslut 2018-01-17

Kompensation och assistans enligt artikel 7-9 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. En passagerare som bokats om till en annan flygning enligt artikel 8 sedan en föregående flygning ställts in har rätt till kompensation enligt artikel 7 om även den senare flygningen ställs in eller försenas tre timmar eller mer. Passageraren har också rätt till assistans enligt artikel 8 och 9.

Referat 2016-11308


Resor, vägledande beslut i utökad sammansättning 2017-10-20

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När det gäller flygningar med anslutande flygförbindelser ska begreppet avstånd tolkas som avståndet enligt storcirkelmetoden mellan den första avgångsorten och den slutliga bestämmelseorten, oberoende av den flygsträcka som verkligen tillryggalagts (EU-domstolens dom i mål C-559/16).

Referat 2016-04613


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ”likvärdigt transportmedel”.

Referat 2016-13646


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ”likvärdigt transportmedel”.

Referat 2016-13013


Elektronik, vägledande beslut 2017-10-02

I en bredbandsleverantörs allmänna villkor fanns en ansvarsbegränsning som innebar att leverantören inte ansvarade för skada om företaget inte hade agerat vårdslöst. En sådan ansvarsbegränsning ansågs inte oskälig gentemot konsumenten (36 § avtalslagen).

Referat 2017-06153


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).

Referat 2016-13303


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.

Referat 2016-07797


Resor, vägledande beslut 2017-05-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Fråga om flygbolaget haft tillräckligt stora tidsmarginaler för att hantera eventuellt uppkomna sidoeffekter och på så sätt kunde anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika omständigheten och dess konsekvenser. (EU-domstolens dom i mål C-294/10.)

Referat 2017-00894


Allmänna, vägledande beslut 2017-06-14

En konsument har beställt en vara från näringsidkarens hemsida och fått en beställningsbekräftelse. Näringsidkaren har därefter annullerat beställningen. Fråga om bindande avtal har uppstått mellan parterna.

Referat 2016-09392


Försäkring, vägledande beslut 2017-05-18

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

Referat 2017-00493


Allmänna, vägledande beslut 2017-05-18

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

Referat 2016-09309


Resor, vägledande beslut 2017-06-01

Flygpassagerare hade packat ner smycken till ett värde av 71 000 kr i incheckat bagage. Smyckena försvann under den tid som bagaget var i flygbolagets vård. Flygbolaget befriades från ersättningsskyldighet för de försvunna föremålen eftersom skadan hade orsakats av passagerarens vårdslöshet. (Montrealkonventionen art. 17.2 och art. 20.)

Referat 2017-01735


Resor, vägledande beslut 2017-05-29

Ett krav på att avbokning av flygresa endast fick ske via ett särskilt formulär på resebyråns hemsida ansågs utgöra ett oskäligt avtalsvillkor (36 § avtalslagen). Också fråga om oklart avtalsvillkor som skulle tolkas till konsumentens fömån (10 § avtalsvillkorslagen).

Referat 2016-11629


Resor, vägledande beslut 2017-02-20

Resenär har i förhållande till arrangören av en paketresa (flyg + kryssning) rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av försenat bagage.

Referat 2016-10695


Försäkring, vägledande beslut 2017-05-18

Försäkringstagare har vid tecknandet av ny sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnat oriktiga uppgifter. Fråga om omständigheterna vid tecknandet av försäkringen var sådana att det skulle vara oskäligt att försäkringsgivaren är fri från ansvar för inträffat försäkringsfall (12 kap. 2 § fösäkringsavtalslagen).

Referat 2016-11869


Allmänna, vägledande beslut 2017-06-12

Konsument uteblev från bokad tid för naprapattjänst. Näringsidkaren hade inte förbehållit sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Eftersom näringsidkaren inte hade utfört någon del av tjänsten och inte påstått att näringsidkaren hade inrättat sig efter avtalet genom att ha avvisat andra kunder, hade näringsidkaren inte någon rätt till betalning. (Analog tillämpning av 42 och 48 §§ konsumenttjänstlagen.)

Referat 2016-13151

Uppdaterad: