Vägledande beslut

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden. Här på sidan publicerar vi de senaste vägledande besluten. I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut.

Sök i databasen över vägledande beslut

Sök i databasen över vägledande beslut


De senaste vägledande besluten

Resor, Beslut 2023-12-21

En flygresa som består av två flygningar har bokats hos Flygbolaget A. Eftersom båda flygningarna omfattades av en enda bokning ska de betraktas som en enhet vid bedömningen av passagerarnas rättigheter enligt EU-förordning 261/2004. Flygbolaget A, som passagerarna bokade flygningarna hos, har också utfört en av flygningarna. Krav på ersättning enligt bestämmelserna i EU-förordning 261/2004 kan därför riktas mot det flygbolaget.

Med beaktande av EU-domstolens dom i mål C-502/18 ska det flygbolag som har utfört den andra flygningen (Flygbolaget B) ses som ombud för det avtalsslutande Flygbolaget A. Passagerarna har således ansetts ha rätt till standardiserad kompensation enligt artikel 7.1. i EU-förordning 261/2004 av det avtalsslutande Flygbolaget A för hela flygresans längd när den flygning som skulle utföras av Flygbolaget B har ställts in.

Referat 2023-04093


Resor, Beslut 2023-12-21

En tur- och returflygresa bokades hos en resebyrå. På returresan uppstod en försening på den första av totalt två flygningar, vilket gjorde att passageraren missade den andra flygningen, som utfördes av ett annat flygbolag. Passageraren drabbades av merkostnader för ny flygbiljett till sin slutdestination samt för inkvartering. ARN kom fram till att det inte var bevisat att passageraren hade en bekräftad platsreservation som omfattade båda flygningarna. Med beaktande av EU-domstolens dom i målet C-436/21 hade hon därför inte rätt till ersättning för merkostnaderna enligt bestämmelserna i EU-förordning 261/2004. ARN ansåg dock att flygbolaget var skyldigt att ersätta henne enligt de tvingande bestämmelserna i Montrealkonventionen för den nya flygbiljetten, inkvarteringen och för förlorad arbetsförtjänst.

Referat 2023-00384


Allmänna, Beslut 2023-12-19

En konsument hade bokat och betalat för ridlektioner en gång per vecka under en termin. Konsumenten begärde återbetalning för de lektioner som hon inte hade utnyttjat, vilket ridskolan nekade till med hänvisning till avtalsvillkoren. ARN bedömde att ett erbjudande om återbetalning som lämnats av ridskolan inte var bindande eftersom det återkallats innan konsumenten hade accepterat erbjudandet. ARN ansåg dock att avtalsvillkoret att konsumenten ska betala hela terminsavgiften utan möjlighet till återbetalning var oskäligt enligt 36 § avtalslagen. Villkoret lämnades därför utan avseende. Konsumentens rätt till avbeställning och ridklubbens rätt till ersättning bestämdes i stället med ledning av bestämmelserna om avbeställning i 42 § konsumenttjänstlagen.

Referat 2023-01361


Motor, Beslut 2023-12-19

Avtalstolkning. En konsument hade ingått ett avtal om service av sin bil under ett år till en fast månadsavgift. Avtalad körsträcka var 1 500 mil. ARN kom fram till att avtalsvillkoret om avgiftshöjning var oklart formulerat när det gällde avstämning av körsträckan under avtalsperioden; det framgick inte tydligt att körsträckan skulle vara jämnt fördelad över året. ARN kom också fram till att serviceinnehållet inte hade ändrats. Eftersom en höjning av månadsavgiften förutsatte att båda dessa förutsättningar var uppfyllda fick företaget inte höja avgiften.

Referat 2022-15488


Bank, Beslut 2023-12-19

En konsument hade fått information om en nyemission av sin bank, men hörde inte av sig till banken. Banken tecknade därför, enligt bankens allmänna villkor för depå, aktierna i nyemissionen för de teckningsrätter som stod till hans förfogande. ARN konstaterade att en bank som på en avgörande punkt i sina villkor har andra bestämmelser än vad branschen i övrigt har och vars villkor kan få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för kunden måste anses skyldig att särskilt och med tydlighet informera kunden om avvikelsen. Eftersom banken inte lämnat sådan information ansåg ARN att avtalsvillkoret som medfört att banken automatiskt tecknat aktier för konsumenten vid nyemissionen var oskäligt och skulle lämnas utan avseende.

Referat 2023-07964


Bo, Beslut 2023-12-19

En konsument fick information om att hans avtal om leverans av fjärrvärme skulle sägas upp och ersättas med ett nytt. Det nya avtalet skulle innebära betydande kostnader för konsumenten. ARN bedömde att fjärrvärmeleverantören inte hade bevisat att det vid uppsägningstillfället fanns saklig grund för uppsägningen. Fjärrvärmeleverantören hade därmed inte rätt att säga upp avtalet och rekommenderades att frånfalla uppsägningen.

Referat 2023-07552


Bank, Beslut 2023-12-13

Obehöriga transaktioner. Fråga om betydelsen av avsaknad av bevisning från banken när det gäller hur den påstått obehöriga transaktionen genomförts. ARN konstaterade att konsumentens förklaring framstod som rimlig och eftersom banken inte lagt fram någon utredning som talar för att transaktionen hade auktoriserats på annat sätt bedömde ARN att det var bevisat att konsumenten inte själv godkänt transaktionen och att den alltså var obehörig.

Referat 2023-00170


Bank, Beslut 2023-12-13

ARN har kommit fram till att kontohavare har rätt till dröjsmålsränta vid återställande av konto efter en obehörig transaktion. ARN har i ärendet även bedömt om bevisningen är tillräcklig för slutsatsen att konsumentens handlande var särskilt klandervärt.

Referat 2023-04491


Bank, Beslut 2023-12-13

Obehöriga transaktioner. Konsumenten blev uppringd av en man som utgav sig för att ringa från banken. På uppmaning av mannen höjde konsumenten betalgränsen för Swish och signerade nedladdningen av ett nytt BankID. ARN har bedömt att
konsumentens agerade var grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) eftersom hon, trots att hon hade fått ett tydligt och kortfattat varningsmeddelande, signerade
nedladdningen av ett nytt BankID.

Nämnden har i ärendet även prövat frågan om reglerna om obehöriga transaktioner
kan tillämpas i förhållande till en bank där ett konto hade öppnats utan konsumentens samtycke.

Referat 2023-00686


Bank, Beslut 2023-12-13

Obehöriga transaktioner. Konsumenten blev först uppringd av en person som utgav sig för att företräda en bank där han inte hade något konto. Han blev därefter kopplad till en man som utgav sig för att företräda hans bank. Denne skulle ordna med en brandvägg till hans wifi-anslutning. Han fick ett varningsmeddelande när han signerade nedladdningen av ett nytt BankID, han gav mannen tillgång till sin datorskärm genom en fjärrstyrning och han höjde betalgränsen för Swish. ARN har bedömt att det är otänkbart att konsumenten inte i samband med i vart fall något av de skeenden som föregick transaktionen blev medveten om att det fanns en risk för den obehöriga transaktion som kom att genomföras. Konsumentens handlande var därför särskilt klandervärt.

Referat 2022-21906


Bank, Beslut 2023-12-13

Obehöriga transaktioner. Konsumenten hade fått ett s.k. spoofat sms med information om att banken misstänkte bedräglig aktivitet på hennes konto. Hon ombads kontakta bankens spärrservice på ett angivet telefonnummer, vilket hon gjorde. På uppmaning av den påstådda banktjänstepersonen laddade hon ned ett fjärrstyrningsprogram och signerade nedladdningen av ett nytt BankID. ARN har bedömt att konsumentens agerade var grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) eftersom hon, trots att hon hade fått ett tydligt och kortfattat varningsmeddelande, signerade nedladdningen av ett nytt BankID.

Referat 2022-22360


Bank, Beslut 2023-12-13

En konsument tvingades godkänna en transaktion genom hot som innebar eller för
honom framstod som trängande fara. ARN har bedömt att konsumenten inte kan anses ha samtyckt till transaktionen, som därmed är obehörig i den mening som avses i 1 kap. 4 § betaltjänstlagen.

Referat 2022-13993


Allmänna, Beslut 2023-08-21

En flyttjänst (flytt av bohag) avser huvudsakligen en transporttjänst och omfattas därför av undantaget från ångerrätten för varutransporter i 2 kap. 11 § 12 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Även fråga om huruvida information på företagets webbplats utgjorde avtalsinnehåll och om avbeställningsrätt.

Referat 2022-13388


Allmänna, Beslut 2023-08-21

En konsument har köpt en klocka av ett företag på internet. Köpet är ett s.k. distansavtal som omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Konsumenten har i rätt tid meddelat företaget att hen ångrar köpet. Den omständigheten att konsumenten skickat tillbaka klockan mer än 14 dagar från det att köpet ångrades innebär inte att konsumentens ångermeddelande förlorat sin verkan. Konsumenten har därför haft rätt att ångra köpet.

Om konsumenten är i dröjsmål med återlämnandet av varan kan företaget dock ha rätt till skadestånd. Det är företaget som har bevisbördan för att en ersättningsgill skada har uppstått.

Nämnden har också konstaterat att konsumenten inte är skyldig att återsända klockan till företaget på nytt eftersom företaget inte har haft rätt att skicka tillbaka klockan efter det att konsumenten returnerat den.

Referat 2023-04890 


El, Beslut 2023-08-21

En konsument har köpt ett flertal elektronikvaror av ett företag på internet. Priset uppgick till sammanlagt 6 950 kr efter att rabattkoder till ett totalt värde av 45 000 kr hade dragits av. Nämnden har prövat om företaget är bundet av priset enligt bestämmelsen om s.k. förklaringsmisstag. Nämnden konstaterade att konsumenten borde ha insett att priset var felaktigt. Men eftersom företaget påtalade felet först drygt en månad efter det att varorna hade levererats har företaget ändå ansetts bundet av priset. Enligt nämnden bör utgångspunkten vara att meddelande om misstag i vart fall ska lämnas innan en vara levereras till konsumenten.

Ärendereferat 2022-12169


Allmänna, Beslut 2023-07-17

En nöjespark har till följd av ett kraftigt oväder stängt samtliga attraktioner under fem och en halv timme på grund av säkerhetsskäl. Nämnden har kommit fram till att en så lång nedstängning inte är något som en besökare har haft anledning att räkna med. Besökaren har därför inte fått den avtalade prestationen. Det faktum att företaget inte har orsakat och inte heller kunnat förutse ovädret påverkar varken felbedömningen eller företagets ansvar i förhållande till konsumenten för den avtalade prestationen. Företagets avtalsvillkor innebär inte heller att det har friskrivit sig från ansvar för en total nedstängning. Konsumenten har därför rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet, dvs. den tid som attraktionerna var stängda.

Referat 2022-14070


Allmänna, Beslut 2023-06-28

En konsument har rätt till skadestånd på grund av hudbehandling (IPL-laser mot ytliga blodkärl) som genomförts på ett felaktigt sätt och lett till brännskador och ärrbildning.

Nämnden har bedömt att skadorna dels orsakat visst lidande under en inte alltför begränsad tid och att konsumenten därmed har rätt till ersättning för sveda och värk, dels lett till bestående ärr och att konsumenten därför även har rätt till ersättning för lyte och men.

Referat 2022-08567


Textil, Beslut 2023-05-22

En vara som köpts på internet försvann efter att den avlämnats utanför konsumentens lägenhetsdörr. Nämnden kom fram till att risken för varan övergick på konsumenten när varan placerades utanför lägenhetsdörren, eftersom leverans då hade skett i enlighet med den leveransmetod som parterna kommit överens om. Konsumenten ansvarade därför för varan, när den senare försvann.

Referat 2022-07469


Motor, Beslut 2023-05-09

En konsument hade ingått ett avtal om leasing av en bil. Konsumenten menade attparterna avtalat om en fast leasingavgift varför det var fel av företaget att höja avgiften. Företaget hävdade å sin sida att parterna avtalat om en rörlig avgift som kunde komma att höjas på grund av det rådande ränteläget. ARN kom fram till att det av parternas avtal klart och tydligt framgick att de avtalat om en rörlig avgift. Enligt ARN var varken den avtalade avgiftsmodellen eller justeringen i avgiften oskälig mot konsumenten varför företaget haft rätt att höja avgiften på sätt som skett.

Referat 2022-25660


Motor, Beslut 2023-05-09

En konsument hade ingått ett avtal om leasing av en bil. Konsumenten menade attparterna avtalat om en fast leasingavgift varför det var fel av företaget att höja avgiften. Företaget hävdade å sin sida att parterna avtalat om en rörlig avgift som kunde komma att höjas på grund av det rådande ränteläget. ARN kom fram till att det av parternas avtal klart och tydligt framgick att de avtalat om en rörlig avgift. Enligt ARN var varken den avtalade avgiftsmodellen eller justeringen i avgiften oskälig mot konsumenten varför företaget haft rätt att höja avgiften på sätt som skett.

Referat 2022-18915


Motor, Beslut 2023-05-09

En konsument hade ingått avtal om leasing av en bil. Konsumenten menade att parterna avtalat om en fast leasingavgift, varför företaget inte hade rätt att höja avgiften under avtalstiden. Företaget hävdade å sin sida att parterna avtalat om en rörlig leasingavgift som kunde ändras bland annat om räntan för upplåning ändrades. ARN kom fram till att det tydligt framgick av parternas avtal att de hade avtalat om en rörlig avgift. Enligt ARN var varken den avtalade avgiftsmodellen eller justeringen av avgiften oskälig mot konsumenten. Företaget hade därför rätt att höja leasingavgiften på sätt som skett.

Referat 2022-14514


El, Beslut 2023-05-08

Frågan om en digital tjänst (tv-abonnemang) varit felaktig enligt konsumentköplagen när företaget inte längre tillhandahållit utbudet (sportkanaler) från en viss leverantör. Nämnden fann att tjänsten var felaktig och att konsumenten därför hade rätt att häva avtalet mellan honom och företaget.

Referat 2022-17895


El, Beslut 2023-05-08

Frågan om en digital tjänst (tv-abonnemang) varit felaktig enligt konsumentköplagen när företaget inte längre tillhandahållit utbudet (sportkanaler) från en viss leverantör. Nämnden fann att tjänsten var felaktig och att konsumenten därför hade rätt till både prisavdrag och skadestånd.

Referat 2022-17839


Motor, Beslut 2023-03-30

Bedömning av fel i en begagnad bil enligt konsumentköplagen (2022:260). Nämnden konstaterade inledningsvis att en konsument vid köp av en vara inte har någon generell undersökningsplikt. Nämnden kom därefter bl.a. fram till att bedömningen av om bilen uppfyller de s.k. objektiva kraven på varan enligt 4 kap. 2 § ska göras utifrån vad som är normalt förekommande för bilar av samma slag och som en konsument med fog har kunnat förutsätta i fråga om bilens hållbarhet.

Referat 2022-09243


Motor, Beslut 2023-03-30

En konsument köpte en bil efter att ha sett en annons på webbplatsen Blocket. I annonsen fanns uppgifter om bilen och kontaktuppgifter till företaget i form av e-postadress och telefonnummer. All kommunikation mellan konsumenten och företaget i samband med köpet skedde på distans och köpeavtalet undertecknades digitalt. Nämnden bedömde därför att företaget hade ett organiserat system för att träffa avtal på distans och att avtalet mellan parterna var ett distansavtal i den mening som avses i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Referat 2022-17669


Motor, Beslut 2023-03-30

En konsument köpte ett fordon via en auktionssida på internet. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) var därför tillämplig på avtalet. Konsumenten uppgav i ARN att han, en viss dag inom ångerfristen, hade meddelat företaget att han ville frånträda köpet. Eftersom företaget inte ifrågasatt denna uppgift ansågs konsumenten ha ångrat avtalet i rätt tid.

Referat 2022-17735


Allmänna, Beslut 2022-12-28

En konsument som hade köpt konsertbiljetter av ett företag ville ångra köpet. På biljetterna stod ett annat namn än hennes och ett annat pris än det hon hade betalat, biljetterna visade sig alltså vara köpta i andra hand. Företaget vägrade att låta konsumenten ångra köpet och hänvisade till undantaget från ångerrätten för avtal om kulturevenemang och fritidsaktiviteter (2 kap. 11 § 12 distansavtalslagen). Nämnden kom fram till att undantaget från ångerrätten inte gäller köp av biljetter i andra hand, dvs. av en näringsidkare som i sin tur har förvärvat biljetterna av arrangören eller av någon annan. I en sådan situation har konsumenten alltså rätt att ångra köpet.

Referat 2022-08173


Bank, Beslut 2022-12-15

En konsument fick ett sms med information om att hon behövde genomföra en
säkerhetsuppdatering av sitt bank-id. Meddelandet kom i samma tråd som tidigare sms från banken och det innehöll en länk som hon uppmanades att klicka på för att
genomföra uppdateringen. Konsumenten knappade in två svarskoder på den webbplats som hon dirigerades till. Det visade sig att länken var falsk och att en bedragare genom förfarandet fick tillgång till koderna och kunde genomföra obehöriga transaktioner från hennes konto.
Nämnden kom fram till att konsumentens agerande varken var grovt oaktsamt eller
särskilt klandervärt. Nämnden rekommenderade därför banken att ersätta förlusten
med avdrag för den lagstadgade självrisken om 400 kr.

Referat 2021-16194


Bank, Beslut 2022-12-15

En konsument blev uppringd av en man som utgav sig för att ringa från banken.
Mannen erbjöd konsumenten att hjälpa honom att logga in på den nya nätbanken
varvid konsumenten lurades att knappa in svarskoder från sin bankdosa. Därefter har obehöriga transaktioner genomförts från hans konto.
Nämnden kom fram till att konsumentens agerande varken var grovt oaktsamt eller
särskilt klandervärt. Nämnden rekommenderade därför banken att ersätta förlusten
med avdrag för den lagstadgade självrisken om 400 kr.

Referat 2022-03446


Bank, Beslut 2022-12-15

En konsument utsattes för ett bedrägeri av en person som felaktigt utgav sig för att företräda ett telefonbolag. Konsumenten lurades att tro att han genomförde en betalning med sitt bankkort genom att hålla det mot bedragarens mobiltelefon. Efter att konsumenten tryckt in koden till kortet ryckte bedragaren kortet ifrån honom och tog strax därefter ut pengar med kortet i en närliggande uttagsautomat. Nämnden kom fram till att konsumentens agerande varken var grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt. Nämnden rekommenderade därför banken att ersätta förlusten med avdrag för den lagstadgade självrisken om 400 kr.

Referat 2021-18725


Allmänna, Beslut 2022-12-15

En konsument gjorde en s.k. plasmage-behandling på ögonlocken hos ett företag, varvid vissa skador på huden uppstod. Nämnden kom fram till att det inte var visat att skadorna orsakats av konsumenten utan att de var en följd av hur behandlingen utförts. Företaget hade lämnat viss information och gjort vissa förbehåll i behandlingsavtalet, men dessa ansågs vara alltför allmänt hållna och begränsade därför inte företagets ansvar. Tjänsten bedömdes vara felaktig och företaget ansvarade för felet. Nämnden rekommenderade företaget att betala tillbaka priset för behandlingen samt ersätta konsumenten för de kostnader och förluster som felet orsakat henne.

Referat 2021-01513


Allmänna, Beslut 2022-12-15

En konsument gjorde en tatuering hos ett företag men resultatet blev inte som hon tänkt sig. Parterna var överens om att tatueringen inte blev bra och att det därför var fråga om ett fel i den utförda tjänsten. Företaget hade försökt åtgärda felet en gång men inte lyckats och konsumenten hade avvisat ytterligare avhjälpandeförsök. Företaget invände att det hade rätt att vidta fler åtgärder för att avhjälpa felet. Nämnden kom fram till att det var tveksamt om en rätt att avhjälpa fel alls föreligger vid tjänster av det aktuella slaget men att en konsument i vart fall inte ska behöva finna sig i upprepade avhjälpandeförsök. Nämnden rekommenderade därför företaget att betala tillbaka priset för tatueringen samt ersätta konsumenten för kostnaden för att ta bort tatueringen.

Referat 2021-06584


Allmänna, Beslut 2022-12-15

En konsument gjorde en s.k. microblading-behandling hos ett företag men resultatet blev inte som hon tänkt sig. Företaget invände att konsumentens egen hy och tidigare gjorda pigmentering påverkat resultatet, vilket företaget upplyst konsumenten om innan behandlingen utfördes samt att konsumenten skrivit på ett medgivande om detta.
Nämnden kom fram till att de förbehåll som företaget gjort var alltför allmänt hållna
och oklara för att konsumentens medgivande skulle innebära någon begränsning av företagets skyldighet att utföra tjänsten med omsorg och att avråda från en tjänst som inte kunde förväntas bli till rimlig nytta för konsumenten. Med hänsyn till detta och till resultatet var tjänsten felaktig och nämnden rekommenderade därför företaget att betala tillbaka priset för behandlingen samt ersätta konsumenten de kostnader som felet orsakat henne.

Referat 2021-07612


Bostad, Beslut 2022-12-07

En konsument tecknade ett avtal om fast pris på el för 8 öre per kWh med ett års bindningstid. Dagen därpå meddelade företaget att avtalet inte var giltigt eftersom det angivna priset var felaktigt; korrekt pris var 671 öre. Nämnden kom fram till att konsumenten borde ha insett att det låga priset var felaktigt och att företaget därför inte var bundet av avtalet.

Referat 2022-15738


Allmänna, Beslut 2022-12-06

Ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare om upprättande av en godkänd C-uppsats mot betalning har bedömts vara av otillbörlig karaktär samt ogiltigt och utan rättsverkan, eftersom det ansetts strida mot goda seder. Eftersom konsumentens anspråk därför inte skyddas av rättsordningen har det avvisats.

Referat 2022-07578


Allmänna, Beslut 2022-12-05

En konsument ingick avtal om medlemskap hos en träningsklubb till ett visst pris per månad. Priset skulle gälla "under hela livet". Avtalet ansågs vara tidsbestämt och företaget hade därmed inte rätt att säga upp det. Konsumenten hade därför rätt att behålla det avtalade priset.

Referat 2022-00304


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sina personliga koder, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2022-04140


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sina personliga koder, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2022-03987


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument har i samband med ett bedrägeri laddat ner en app som gjort det möjligt för annan att fjärrstyra hans dator samtidigt som han, på bedragarens uppmaning, skapat ett nytt BankID och skannat en QR-kod. Med hjälp av fjärrstyrningen har bedragaren genomfört en transaktion från konsumentens konto. Konsumentens agerande har ansetts grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och han ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2022-03828


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sitt kontokort och sin personliga kod, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2022-02184


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sina personliga koder, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2022-01950


Bank, Beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sitt kontokort och sin personliga kod, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2021-19593


Bank, beslut 2022-11-09

Obehöriga transaktioner. En konsument, som i samband med ett bedrägeri inte har skyddat sina personliga koder, anses ha agerat grovt oaktsamt (men inte särskilt klandervärt) och ska därför stå för endast en del av förlusten.

Referat 2021-12666


Allmänna, Beslut 2022-10-25

Konsumenten har ansetts bära risken för att tillträde till ett evenemang, i enlighet med myndighetsbeslut, begränsats genom krav på vaccinationsbevis, när beslutet fattats efter köpet av biljetten och företaget inte kände till att beslutet skulle fattas. Det har vidare inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen att företaget valt att kräva att deltagarna visade upp vaccinationsbevis i stället för att begränsa antalet närvarande.

Referat 2021-18388


Försäkring, Beslut 2022-10-24

Ett försäkringsvillkor, att en försäkrad bil ska ha servats enligt tillverkarens anvisningar före den försäkrades förvärv, har ansetts vara ett giltigt omfattningsvillkor (se 4 kap. 6 och 11 §§ FAL). Villkoret har vidare ansetts inte vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen eller 11 § konsumentavtalsvillkorslagen.

Referat 2021-17230


Motor, Beslut 2022-09-22

Undantaget från en konsuments ångerrätt för vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel har inte varit tillämpligt i fråga om viss vara (däck och fälgar som beställts till en specifik bil) (jfr 2 kap. 11 § 3 distansavtalslagen). Näringsidkaren har bevisbördan för de omständigheter som ska läggas till grund för att undantaget är tillämpligt.

Referat 2022-03728


Försäkring, beslut 2022-04-11

Oaktsam underlåtenhet att rätta uppgift som lämnats i samband med teckning av försäkring och som har haft uppenbar betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning och premiesättning, har bedömts medföra rätt för försäkringsbolaget att sätta ned försäkringsersättningen. Detta trots att underlåtenheten saknat direkt samband med skadan (4 kap. 1 och 2 §§ försäkringsavtalslagen).

Referat 2021-09060


Allmänna, beslut 2022-03-24

Fråga om smittsamma och övergående djursjukdomar som hästinfluensa och falsk kvarka utgör fel i konsumentköplagens mening.

Referat 2021-17441


Sko, beslut 2022-02-22

Fråga om en konsument är tvungen att betala returfrakt till Kina när hen utövar sin ångerrätt.

Referat 2021-10041


Allmänna, beslut 2021-10-20

Fråga om en tjänst avseende personlig träning online omfattas av undantaget för fritidsaktiviteter i distansavtalslagen.

Referat 2021-08342


Resor, beslut 2021-05-21

Fråga om ansvarsfördelningen mellan ett flygbolag och en resebyrå när det gäller återbetalning av kostnader för flygbiljetter där resebyrån tagit ut extraavgifter för incheckat bagage.

Referat 2020-19648


Resor, beslut 2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter. Även fråga om en konsument har rätt till ränta när återbetalning av biljettpriset har dröjt.

Referat 2020-15371


Resor, beslut 2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter till konsumenten när flygbolaget påstår sig ha betalat tillbaka biljettpriset till en reseförmedlare.

Referat 2020-16283


Resor, beslut 2021-05-21

Fråga om en resebyrås rätt att ta ut en avgift vid återbetalning av priset för flygbiljetter.

Referat 2020-08566


Resor, beslut 2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att ersätta resenären för den avgift som en resebyrå har tagit ut vid återbetalning av priset för flygbiljetter.

Referat 2020-09902


Resor, beslut 2020-05-20

Fråga om ett flygbolag kan friskriva sig från att betala skadestånd när en flygning har ställts in och tvingande lagstiftning inte är tillämplig.

Referat 2020-08372


Allmänna, beslut 2021-05-06

Fråga om en konsument har rätt till skadestånd enligt reglerna om insättningsgräns och den s.k. omsorgsplikten i spellagen (2018:1138).

Referat 2020-22881


Resor, beslut 2021-04-24

Fråga om sammanlänkat researrangemang enligt paketreselagen. Även fråga om
invändningsrätten enligt 29 § konsumentkreditlagen.

Referat 2020-08495


Allmänna, beslut 2021-03-29

Fråga om en vara avlämnats till köparen eller inte (6 och 8 § konsumentköplagen).

Referat 2020-15809


Allmänna, beslut 2021-03-01

Fråga om under vilka förutsättningar ett företag har rätt att kräva ränta och betalning för påminnelseavgifter från en konsument (inkassolagen och lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.).

Referat 2020-18057


Resor, beslut 2020-12-10

Fråga om plötslig sjukdom hos en besättningsmedlem, på en plats som inte är
hemmabas för flygbolaget, är att se som en sådan extraordinär omständighet som fritar
flygbolaget från att utge kompensation enligt EU-förordning 261/2004.

Referat 2020-08400


Resor, beslut 2020-10-29

Fråga om en försenad hemresa ger rätt till prisavdrag enligt paketreselagen.

Referat 2019-05790


Resor, beslut 2020-10-29

Fråga om rätt för resenär att avboka en paketresa även om resenären inte är den s.k. huvudresenären enligt avtalet.

Referat 2019-07775


Resor, beslut 2020-10-29

Fråga om rätt till ersättning från ett flygbolag då resenären inte kunnat delta i aktiviteter på en fristående expeditionsresa till följd av förenad transport av bagage.

Referat 2019-17088


Resor, beslut 2020-10-29

Fråga om skadestånd med anledning av försening av flygtransport enligt den s.k. Montrealkonventionen samt fråga om giltighet av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till sådant skadestånd. Även fråga om rätt till återbetalning av biljettpriset.

Referat 2019-17613


Resor, beslut 2020-10-29

Fråga om giltig reklamation enligt den s.k. Montrealkonventionen har skett. Även fråga om giltigheten av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till skadestånd.

Referat 2019-17639


Möbler, beslut 2020-05-18

Fråga om rätt att ta ut en kostnad för returfrakt avseende skrymmande varor (distansavtalslagen 2 kap. 2 § p. 10). Även fråga om rätt att ta ut en administrationsavgift.

Referat 2019-18386


Textil, beslut 2020-09-07

Fråga om giltigheten av ett köp som gjorts av en 15-åring.

Referat 2020-09746


Försäkring, beslut 2020-08-10

Fråga om ett villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, är diskriminerande och därmed utan verkan.

Referat 2019-04475


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla hela biljettkostnaden vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-04504


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om ett bolags skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en fotbollsmatch flyttats fram ett år på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster samt om bolaget ifråga är förmedlare eller säljare av biljetterna. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela biljettkostnaden när en match flyttats fram på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-04664


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften när en löpartävling ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla anmälningsavgiften när tävlingen ställts in på grund av omständigheter utanför arrangörens kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt

Referat 2020-06881


Allmänna, beslut 2020-06-29

Fråga om avbokning av ett s.k. studentflak på grund av beslut från Transportstyrelsen att inte tillåta studentflak i syfte att begränsa smittspridningen av det s.k. coronaviruset. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela den erlagda betalningen för studentflaket när flakfärden ställts in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-09740


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om ett flygbolag kan återbetala kostnaden för en biljett med vouchers i stället för pengar när en flygresa ställts in på grund av coronapandemin.

Referat 2020-09914


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om ett avtalsvillkor mellan en konsument och ett resebolag, med innebörden att flygbolagets regler för återbetalning ska gälla i stället för paketreselagens bestämmelser, är giltigt.

Referat 2020-07299


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om smittspridning av det s.k. coronaviruset är att anse som en sådan extraordinär och oundviklig omständighet som befriar konsumenten från att betala en avbokningsavgift vid avbokning av en paketresa. Även fråga om bevisbördans placering.

Referat 2020-03524


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om återbetalning av biljettkostnaden för en ej ombokningsbar biljett som avbokats på grund av UD:s avrådan från resor till den aktuella destinationen. Även fråga om ett avtalsvillkor som inte tillåter återbetalning av en sådan biljett är att anse som oskäligt.

Referat 2020-06224


Resor, beslut 2020-06-17

Fråga om återbetalning av hela biljettkostnaden när ett flygbolag endast ställt in returresan. Även fråga om en resebyrås ersättningsskyldighet i ett sådant fall.

Referat 2020-06575


Allmänna, beslut 2020-06-15

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts
in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna
sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om
ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

Referat 2020-04925


Allmänna, beslut 2020-06-15

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

Referat 2020-05928


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-11253


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-08258


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

Referat 2019-14354


Bank, beslut 2020-05-12

Fråga om en transaktion är behörig eller obehörig när anmälaren lämnat ut koder till en bedragare som i sin tur använt koderna för att godkänna/signera transaktionen. Nämnden kom fram till att anmälaren visserligen möjliggjort transaktionen genom att lämna ut koderna men eftersom själva transaktionen utförts av någon annan var den obehörig i den mening som avses med reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen.

Referat 2019-19154


Bank, beslut 2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

Referat 2019-11771


Bank, beslut 2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

Referat 2019-16732


Resor, beslut 2020-01-28

Fråga om skälig avgift vid avbeställning av paketresa samt bevisning härför.

Referat 2019-11341


Resor, beslut 2020-02-11

Fråga om rätt att frånträda avtalet vid en större prishöjning av paketresa p.g.a. valutaförändringar.

Referat 2019-17821


Resor, beslut 2020-01-28

Fråga om rätt till skadestånd vid missat anslutningsflyg p.g.a. försening.

Referat 2019-05176


Bostad, beslut 2020-01-10

Vid telefonförsäljning finns det skäl att uppräthålla ett särskilt krav på tydlighet från säljaren.

Referat 2019-04350


Allmänna, beslut 2019-11-11

Kasinospel på Internet. En konsument hade lämnat felaktiga uppgifter om sig själv vid registreringen av flera olika spelkonton hos ett spelföretag. Företaget hade därför en skyldighet att stänga konsumentens spelkonton och bara betala ut det som återstod av hennes insättningar (se 13 kap. 4 och 8 § spellagen). Konsumenten hade därmed inte rätt att få ut vinsten på spelkontot.

Referat 2019-06722


Allmänna, beslut 2019-11-11

Kasinospel på Internet före den nya spellagens ikraftträdande. En konsument som hade spärrat sig själv från spel på nätkasino T kunde, genom att ange sitt födelsedatum i annat format, ändå spela på nätkasino H som omfattades av samma licens. Enligt villkoren hade konsumenten inte rätt att få ut vinsten från nätkasino H. Nämnden ansåg inte att villkoret var oskäligt.

Referat 2019-00870


 

Motor, beslut 2019-07-09

Beräkning av nyttoavdrag och ränta vid hävning av köp av husbil (44 § konsumentköplagen). 

Referat 2019-01105


Elektronik, beslut 2019-07-03

Fråga om avtal om streamingtjänst undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Referat 2018-05453


Allmänna, beslut 2019-07-01

Angående förutsättningarna för omprövning av nämndens beslut (35 § förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden).

Referat 2019-02517


Allmänna, beslut 2019-07-01

PostNords villkor om att ersättning för rekommenderad brevförsändelse som försvunnit inte lämnas om innehållet i brevet överstiger ett visst marknadsvärde har inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-12962


Allmänna, beslut 2018-07-01

Ett avtal om larmtjänst med tillhörande brandvarnare har bedömts som ett avtal om tjänst och ångerrättsfristen var därför 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen).

Referat 2018-16096


Allmänna, beslut 2018-07-01

Ett avtalsvillkor om treårig bindningstid för ett gymavtal ansågs oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-10746


Bostad, beslut 2019-05-27

Avtal om fiberanslutning med 24 månaders leveranstid har inte ansetts oskäligt enligt
36 § avtalslagen. I ärendet där företaget bevisat att det utfört en avsevärd del av det avtalade arbetet har konsumenten inte rätt att avbeställa tjästen utan att betala ersättning för utfört arbete (I). I ärendet där företaget inte påstått att det utfört något arbete eller lidit någon övrig förlust i anledning av avbeställningen, har företaget dock inte rätt till sådan ersättning (II).

Referat 2018-14272 och 2019-00735


Resor, beslut 2019-05-15

Fråga om en s.k. no show-klausul, innebärande att resenären inte får utnyttja biljetten för hemresan om biljetten för utresan inte har använts, ska anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Referat 2018-11707


Bank, beslut 2019-05-13

En konsument blev utsatt för ett bedrägeri där bedragaren, genom att flytta pengar mellan konsumentens egna konton, fick det att se ut som att hon hade fått en felaktig betalning och därefter förmådde konsumenten att föra över motsvarande belopp till bedragaren. Eftersom konsumenten, i syfte att "betala tillbaka" pengarna till bedragaren, själv godkände och signerade överföringen med sin bankdosa och därigenom samtyckte till transaktionen är lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inte tillämplig.

Referat 2018-06551


Bostad, beslut 2019-02-08

Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt, eftersom det utgör ett avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten (2 kap. 1 § andra stycket 2 distansavtalslagen). Om parterna har avtalat om ångerrätt gäller inte distansavtalslagens regler om krav på information m.m.

Referat 2018-01587


Resor, beslut 2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Resenärerna hade rätt till kompensation men flygbolaget ville avräkna den kompensation som resenärerna fått från paketresearrangören. Nämnden ansåg att avräkning inte skulle ske.

Referat 2017-09834


Resor, beslut 2018-05-22

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När en flygning ställs in och flygbolaget har en skyldighet att boka om resenären till en annan flygning, finns en skyldighet att boka om till ett annat flygbolag om detta skulle innebära att han eller hon når sin slutdestination tidigare än om han eller hon bokats om till en av flygbolagets egna flygningar.

Referat 2017-07902


Resor, beslut beslut 2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Den andra sträckan ställdes in. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig.

Referat 2017-03049


Allmänna avdelningen, beslut 2018-05-29

Kontorist på trafikskola som tog emot telefonsamtal från konsumenter ansågs ej uppfylla distansavtalslagens krav på organiserat system för att sluta avtal på distans; lagen ej tillämplig. Istället avbeställning enligt 42 § konsumenttjänstlagen analogt. Motparten ej visat ersättningsgilla kostnader; bifall.

Referat 2017-13781


Allmänna avdelningen, beslut 2018-05-29

Utbildning i hantverk, färg och form på heltid dagtid. Distansavtalslagen tillämplig då avtalet slutits på internet. Ansågs inte vara en fritidsaktivitet; huvudregeln om ångerrätt enligt distansavtalslagen därmed tillämplig, eftersom anmälaren har ångrat sig inom ett år och motparten inte har lämnat föreskriven information om ångerrätten.

Referat 2017-09822


Elektronik, beslut 2018-05-18

Distansavtalslagen. Information om ångerrätten har inte lämnats på rätt sätt. Ångerfristen förlängs. Anmälaren har rätt att ångra avtalet.

Referat 2017-13307 


Allmänna avdelningen, beslut 2018-02-07

Begreppet fritidsaktivitet. Frågan om en dressyrkurs kan anses utgöra en sådan fritidsaktivitet som omfattas av undantagsbestämmelsen - 2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen.

Referat 2017-06733


Allmänna avdelningen, beslut 2018-02-07

Frågan om en kurs i mindfulness och qigong  kan anses utgöra en sådan fritidsaktivitet som omfattas av undantagsbestämmelsen 2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen.

Referat 2017-04862


Bank, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken (I) och som genom s.k. spoofing föreföll ringa från bankens telefonnummer (II). Kontohavarna har lurats att legitimera sig genom sitt Mobila BankID. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar.

Referat 2018-06-14; 2017-07814 (I) och 2017-13660 (II)


Bank, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken och lämnade under samtalet ut svarskoder från sin bankdosa. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar (I-II).

Referat 2018-06-14; 2017-10285 (I) och 2017-12130 (II)


Resor, vägledande beslut i utökad sammansättning 2018-01-17

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Förseningen uppstod på den andra sträckan. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna, som därför har ansetts utgöra en flygning. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig.
(Svea hovrätts dom den 7 mars 2017 i mål FT 7211-16)

Referat 2017-05137

 

Uppdaterad: